Karta usług Nr 79 - ZAWIADOMIENIE O ORGANIZOWANIU IMPREZY ARTYSTYCZNEJ LUB ROZRYWKOWEJ

OPIS USŁUGI - Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa „Zawiadomienia o planowanym organizowaniu imprezy artystycznej lub rozrywkowej”.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA - Dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.  
 
CZAS REALIZACJI - Decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna być doręczona podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Niewydanie decyzji w tym terminie oznacza zgodę na odbycie imprezy.
Burmistrz Koronowa wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu  lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub nie zostały spełnione wymagania, o których mowa w art. 34 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Zawiadomienie o imprezie zgodne z art. 34 ust. 2 pkt 1 – 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej powinno być złożone do Urzędu Miejskiego w Koronowie nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia (art. 34 ust. 5).
2. Burmistrz Koronowa może zażądać załączenia do zawiadomienia zaświadczenia właściwego organu o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 34 ust. 4 pkt 3 ustawy.
3. Niewydanie przez organ ww. decyzji w ustawowym terminie oznacza uznanie imprezy za dopuszczalną.

OPŁATY - Nie pobiera się.
 
TRYB ODWOŁAWCZY - Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie od decyzji podlega rozpoznaniu w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania. Niewydanie decyzji w tym terminie oznacza zgodę na odbycie imprezy. Decyzję wydaną w wyniku wniesienia odwołania doręcza się organizatorowi w terminie 3 dni.
 
PODSTAWA PRAWNA - Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1983).
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Ogrodowa 59. Zawiadomienie należy złożyć w Biurze Podawczym, Plac Zwycięstwa 1, 86 – 010 Koronowo, pokój nr 1 lub wysłać pocztą.
 
NUMER TELEFONU I FAXU - tel. 52 38 26 474, fax 52 38 26 401
                                                                                                 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP - www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA - Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE
1. Organizator imprezy artystycznej lub rozrywkowej zawiadamia Burmistrza Koronowa o zamiarze jej zorganizowania i przeprowadzenia pod warunkiem, że impreza nie jest imprezą masową w rozumieniu art. 3 pkt 2 – 4 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1870 z późn. zm.).
2. Pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy artystyczne i rozrywkowe, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania, powinny odpowiadać wymaganiom przewidzianym prawem.
3. Imprezy artystyczne i rozrywkowe organizowane cyklicznie nie rzadziej niż 2 razy w roku przez te same podmioty w tych samych pomieszczeniach, obiektach i miejscach do tego dostosowanych wymagają jednorazowego zawiadomienia Burmistrza Koronowa.
4. Zawiadomienie organu o planowanej imprezie nie zwalnia organizatora z obowiązku zawarcia stosownej umowy z zarządcą terenu, na którym ma odbyć się impreza.


INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.)
Przetwarzanie danych osobowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koronowie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, RODO
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Burmistrz Koronowa, Plac Zwycięstwa 1, 86 – 010 Koronowo
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: ochronadanych@um.koronowo.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86 – 010 Koronowo
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z ustawowych zadań gminy jak również realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
5. Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.
6. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miejskiego w Koronowie, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) poprawiania swoich danych osobowych;
3) wniesieniu żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
a) zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania;
b) potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miejski w Koronowie, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
4) Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Włodzimierz Gajewski (11 stycznia 2016)
Opublikował: Anna Jóźwik (20 stycznia 2016, 15:11:53)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (22 listopada 2018, 11:53:58)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1530