Karta usług Nr 78 - ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU

OPIS USŁUGI - Udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu na realizacje zadań publicznych odbywa się poprzez powierzenie lub wsparcie (dofinansowanie) jego wykonania zgodnie
z działalnością statutową w dziedzinie objętej tematyką konkursu ofert.
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych kończący się wyłonieniem wykonawcy to pierwszy z etapów zlecania zadań publicznych. Do następnych należą: zawarcie umowy
o wykonawstwo zadania i realizacja tej umowy, finansowanie zadania dotacją budżetową, kontrola administracyjna w trakcie trwania umowy oraz sprawozdanie końcowe z realizacji zadania i rozliczenie się z dotacji.

KOGO DOTYCZY USŁUGA - Usługa dotyczy podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju sportu.

CZAS REALIZACJI
- Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od ukazania się ostatniego ogłoszenia o konkursie. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert organ administracji publicznej, bez zbędnej zwłoki, zawiera umowy z wyłonionymi podmiotami.
W przypadku złożenia wniosku z inicjatywy uprawnionego podmiotu organ administracji publicznej w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od dnia wpłynięcia oferty rozpatruje celowość realizacji zadania.

WYMAGANE DOKUMENTY - Ofertę należy złożyć na druku zgodnym z wzorem określonym Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Formularze można pobrać ze strony internetowej www.bip.koronowo.pl (zakładka organizacje pozarządowe- zdrowie, sport) lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, pokój nr 22.
 
Do oferty należy dołączyć:

- Aktualny statut lub inny akt regulujący status podmiotu i wskazujący organy uprawnione
do reprezentacji;

- Kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany) albo wydruk odpisu KRS pobrany ze strony https://ems.ms.gov.pl lub inny dokument potwierdzający status prawny Oferenta oraz nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu;

- Pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeśli dane osoby nie są wskazane w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu (dotyczy to w szczególności oddziałów terenowych organizacji);

- Kserokopię wyciągu rachunku bankowego lub inną informację o aktualnym numerze konta bankowego podmiotu;

- Wykaz – liczbę zawodników, z uwzględnieniem liczby zawodników kategorii młodzieżowej;

- Kserokopię licencji klubu, licencję zawodników, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym;

- Wykaz kadry szkoleniowej;

- Osiągnięcia sportowe za wskazany w ogłoszeniu okres oraz wyniki współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;

- Kalendarz ważniejszych imprez sportowych, których organizacja planowana jest na terenie gminy Koronowo;

- Wykaz środków finansowych pozyskanych na działalność sportową w roku poprzednim;

- Programy imprez, terminarze rozgrywek, komunikaty.

OPŁATY - brak opłat

TRYB ODWOŁAWCZY
- Odwołanie nie przysługuje

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
    z 2019 r. poz. 506 ze zm.);
  • Uchwała Nr LVIII/616/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 listopada 2010 r.
    w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zleconych zadań publicznych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
    z dnia 24 grudnia 2010 r., Nr 210, poz. 2936);
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity  Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 688 ze zm.).
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, ul.Pomianowskiego 1, Wydział Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji, pok. nr 22.

NUMER TELEFONU I FAXU - tel. 52 38 26 481

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE - brak

FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Marta Maćkowska (13 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (20 stycznia 2016, 15:05:11)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (24 marca 2020, 16:30:29)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1349