Karta usług Nr 77 - WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

OPIS USŁUGI – Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku
o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym.

KOGO DOTYCZY USŁUGA  - Osoby, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego.

CZAS REALIZACJI- Do 1 miesiąca, a w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego termin przedłuża się o kolejny miesiąc.

WYMAGANE DOKUMENTY -  Wniosek strony o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych.
                                                                      
OPŁATY – Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY
- Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Burmistrza Koronowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.),Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 1508 ze zm.),Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, budynek przy ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, Wydział Spraw Obywatelskich, pokój 9.

NUMER TELEFONU I FAXU
- tel.: + 48 52 38 26 46, fax: + 48 52 3826 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BI
P – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA
  – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE


Decyzję burmistrza potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, wydaje się po:
1. przedłożeniu przez świadczeniobiorcę, dokumentów potwierdzających zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów potwierdzających:
  a) posiadanie obywatelstwa polskiego lub
  b) posiadanie statusu uchodźcy, lub
  c) objęcie ochroną uzupełniającą, lub
  d) posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
2. przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego;
3. stwierdzeniu spełniania kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  a) kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701,00 zł,
  b) kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 528,00 zł,
  c) stwierdzeniu braku okoliczności, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.      o pomocy społecznej, w wyniku przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego,
o którym mowa w pkt 2.
4. Decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wydaje się na wniosek świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego - na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.
5. Wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy może wszcząć postępowanie w celu wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, również z urzędu lub na wniosek właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.
6. W przypadku wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy jest obowiązany dostarczyć w terminie 7 dni od dnia jej wydania, kopię tej decyzji właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu.
7. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest:
  1) dzień złożenia wniosku,
  2) w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym - dzień udzielenia świadczenia
- chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.
8.W przypadku wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej            z urzędu przez wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje od dnia określonego w decyzji przez okres 90 dni od tego dnia.
9. Wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, niezwłocznie stwierdza wygaśnięcie decyzji w przypadku gdy w okresie, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ust. 7 i 8:
  1) świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym lub
  2) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 10 cyt. ustawy.
10. Świadczeniobiorca, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest obowiązany niezwłocznie poinformować wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na swoje miejsce zamieszkania o:
   1) każdej zmianie w sytuacji dochodowej lub majątkowej;
   2) objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym.
11. Przepisów art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ust. 1-11 nie stosuje się do medycznych czynności ratunkowych udzielanych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni przez jednostki systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w warunkach pozaszpitalnych.

metryczka


Wytworzył: Anna Maj (10 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (20 stycznia 2016, 15:01:01)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Paulina Jeszka (31 maja 2019, 13:20:53)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1744