Karta usług Nr 76 - WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

OPIS USŁUGI - Postępowanie wszczyna wniosek przedsiębiorcy, a kończy wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

KOGO DOTYCZY USŁUGA - Przedsiębiorcy zamierzający prowadzić/prowadzący usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo.

CZAS REALIZACJI
- Wpis do rejestru, zmiany wpisu w rejestrze oraz wykreślenia z rejestru dokonuje się niezwłocznie, na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. wniosek
  2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej
  3. oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
Wpisu do rejestru, zmiany wpisu w rejestrze, wykreślenia z rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

OPŁATY

  • Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej: 50 zł *
  • Opłata skarbowa za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności: 25 zł*
  • Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
TRYB ODWOŁAWCZY - W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Koronowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA
  • art. 9b, art. 9c, 9d, art. 9e, art. 9i i art. 9j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt. Dz. U. z 2020, poz. 1439), art. 43 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (jt. Dz. U. z 2019, poz. 1292 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jt. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej, Plac Zwycięstwa 1, 86 – 010 Koronowo, pok. nr 2

NUMER TELEFONU I FAXU - tel. 52 382 64 71, fax 52 382 64 01

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE

Burmistrz Koronowa jest organem właściwym do dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Koronowo.
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
"Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy.".
Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać także:
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.
W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Michalina Szymańska (12 stycznia 2016)
Opublikował: Anna Jóźwik (20 stycznia 2016, 14:53:54)

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (20 stycznia 2021, 15:00:43)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2147