Karta usług Nr 70 - ZGŁOSZENIE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIEBĘDĄCE PRZEDSIĘBIORCAMI PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Z INSTALACJI NIE WYMAGA POZWOLENIA A WYMAGA ZGŁOSZENIA

OPIS USŁUGI - Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie osobom fizyczne niebędące przedsiębiorcami przypadków, w których wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia a wymaga zgłoszenia.

KOGO DOTYCZY USŁUGA - Osoby fizycznej niebędące przedsiębiorcami.

CZAS REALIZACJI - do 30 dni
Termin może zostać przedłużony do 30 dni ze względu na stopień skomplikowania sprawy. Dokumenty, o których dane zamieszczane są w publicznie dostępnym wykazie, udostępnia się w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji.

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek (formularz nie jest wymagany) o przyjęcie zgłoszenia instalacji zawierający (złożony osobiście lub za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną):
 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
 • wielkość i rodzaj emisji,
 • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
 • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie informacji (oryginał) należy przedstawić przy odbiorze kopii dokumentów lub danych. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

OPŁATY
Opłata skarbowa za:
- przyjęcie zgłoszenia instalacji wynosi 120 zł
- pełnomocnictwo – 17 zł

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji Burmistrza Koronowa wnosi się w terminie 14 od daty doręczenia decyzji do Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Koronowa.

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235 ze zm.) -art. 152 ust. 1;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U.
  z 2016 r. poz. 23 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r, o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2016 r, poz. 1827) - art. 4 (załącznik - część I pkt. 13)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA –Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 6.

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 441, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP - www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA - Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe:
58 81 44 0005 2001 0000 0521 0001

FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (16 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (20 stycznia 2016, 13:25:59)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (25 maja 2017, 14:38:50)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1420