Karta usług Nr 64 - SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

OPIS USŁUGI - Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku w sprawie nabycia przez najemcę zajmowanego lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu.

KOGO DOTYCZY USŁUGA - Usługa dotyczy najemcy lokalu mieszkalnego

CZAS REALIZACJI -
 • Sprawa załatwiana w trybie cywilno-prawnym, nie obowiązują terminy przewidziane w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.
 • Czas przygotowania nieruchomości do zbycia od momentu podjęcia pierwszych czynności do podpisania umowy notarialnej – uzależniony jest od uzyskania niezbędnych opinii oraz opracowania niezbędnej dokumentacji związanej z wykupem lokalu.

WYMAGANE DOKUMENTY - Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego. Wniosek w załączeniu.

OPŁATY  -
 • Wnioski oraz załączniki do wniosków o wykup lokali są wolne od opłat skarbowych.
 • 500,00 zł – na poczet wyceny lokalu mieszkalnego, wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Koronowie lub na rachunek bankowy nr 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Koronowie.
 • Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z nabyciem nieruchomości oraz koszty notarialne i sądowe.
TRYB ODWOŁAWCZY - Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczeń woli przed notariuszem.

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1910),
 • Ustawa o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.),
 • Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.),
 • Uchwała Nr XVI/134/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminy Koronowo.
 • Uchwała nr LII/445/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2017 roku w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2018-2022”.
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA  - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 3

NUMER TELEFONU I FAXU
- :tel +48 42 3826 426, fax: 48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego przysługuje najemcy lokalu, z którym najem został nawiązany na czas nieoznaczony (art.34 ust.1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami). W przypadku małżeństw konieczna jest obecność obojga małżonków. Jeżeli nabywca w ciągu 5 lat, licząc do dnia nabycia, zbędzie lub wykorzysta nieruchomość lokalową na inne cele niż uzasadniające udzielenie bonifikaty, zobowiązany jest do zwrotu kwoty równej bonifikacie, po jej waloryzacji.
 1. Po złożeniu przez najemcę wniosku zostaje zlecona wycena lokalu mieszkalnego (wyłonionemu w drodze przetargu rzeczoznawcy majątkowemu) wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości lokalowej oraz sporządzenie szkicu inwentaryzacyjnego lokalu.
 2. Następnie podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na okres 6 tygodni.
 3. Na podstawie szkicu inwentaryzacyjnego lokalu mieszkalnego, Gmina Koronowo występuje do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu, oraz do Wydziału Geodezji i Kartografii o sporządzenie wypisu z rejestru gruntu i kartoteki budynku.
 4. Najemca zostaje pisemnie powiadomiony o wycenie lokalu. Po ustaleniu sposobu nabycia nieruchomości lokalowej(gotówka lub raty), sporządzony jest protokół ustalający warunki nabycia będący podstawą zawarcia umowy notarialnej.
FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Lidia Wilczewska (13 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (20 stycznia 2016, 10:47:47)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (21 stycznia 2021, 13:41:57)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2088