Karta usług Nr 61 - USTALENIE OPŁAT PLANISTYCZNYCH

OPIS USŁUGI - Opłata planistyczna (renta planistyczna) jest jednorazową opłatą z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gdy organ ustali, że wszystkie przesłanki umożliwiające nałożenie opłaty planistycznej są spełnione oraz, że nie został przekroczony termin na wszczęcie postępowania, powinien ustalić wysokość tej opłaty. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

KOGO DOTYCZY USŁUGA - właściciela nieruchomości, których sprzedaż następuje w ciągu pięciu lat od dnia, w którym zaczął obowiązywać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

CZAS REALIZACJI - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy

WYMAGANE DOKUMENTY - akt notarialny sprzedaży nieruchomości stanowiący podstawę do ustalenia opłaty planistycznej

OPŁATY - Wysokość opłaty planistycznej uzależniona jest od wzrostu wartości nieruchomości i sporządzonego dla niej operatu szacunkowego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego oraz stawki procentowej opłaty planistycznej określonej we właściwej uchwale Rady Miejskiej w Koronowie.

TRYB ODWOŁAWCZY
      Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Burmistrza Koronowa w terminie 14 dni od daty doręczenia.
     Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
       Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Wobec powyższego zrzeczenie się przez stronę postępowania prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

PODSTAWA PRAWNA
  • art.104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2020 , poz. 256 ze zm.);
  • art. 36 ust. 4 i art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst. jedn. Dz. U. z 2020 , poz. 293 ze zm.);
  • właściwa uchwała Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany;
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, pokój 12.

NUMER TELEFONU I FAXU  - tel.: +48 52 38 26 457, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP
– www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Zgodnie z art. 37 ust. 3 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Burmistrz wydaje decyzję w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stała się obowiązująca.

metryczka


Wytworzył: Justyna Kraska-Rumińska (13 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (20 stycznia 2016, 10:26:35)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (25 lutego 2021, 11:38:20)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2759