Karta usług Nr 60 - Uznanie żołnierza lub osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.

OPIS USŁUGI
Złożenie wniosku umożliwia wydanie decyzji Burmistrza Koronowa o uznaniu żołnierza lub osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Żołnierza sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny lub żołnierza będącego opiekunem osoby niepełnosprawnej.  
 
CZAS REALIZACJI
Do 30 dni.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.
2. Zaświadczenie o odbywaniu przez żołnierza służby wojskowej (dot. żołnierzy).
3. Orzeczenie o całkowitej niezdolności członka rodziny do pracy i do samodzielnej egzystencji     (I grupa inwalidztwa).
4. Orzeczenie sądu o ustanowieniu żołnierza opiekunem osoby niepełnosprawnej (ewentualnie).
 
Odpowiednio do okoliczności:
5. Oświadczenie osoby lub członka rodziny o braku innych pełnoletnich członków rodziny, bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa, obowiązanych do sprawowania opieki.
6. Oświadczenie woli członka rodziny, wyrażające zgodę na sprawowanie nad nim bezpośredniej opieki przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia służby wojskowej.
7. Oświadczenie woli osoby podlegającej obowiązkowi odbycia służby wojskowej, wyrażające zgodę na sprawowanie przez nią bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.
 
OPŁATY

Brak opłat.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy,               za pośrednictwem Burmistrza Koronowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
PODSTAWA PRAWNA

Art. 39a oraz art. 88 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1459 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz. U. z 2011r., Nr 64, poz. 333).  
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA
Urząd Miejski w Koronowie, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Ogrodowa 59. Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym, Plac Zwycięstwa 1, 86 – 010 Koronowo, pokój nr 1 lub wysłać pocztą.
 
NUMER TELEFONU I FAXU
tel. 52 38 22 226, fax 52 38 26 401
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP
www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA

Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE
1. O konieczności sprawowania przez żołnierza lub osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny orzeka Burmistrz Koronowa, określając zgodnie z wnioskiem okres sprawowania opieki, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy.
2. Decyzję Burmistrza Koronowa doręcza się żołnierzowi lub osobie podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w.Bydgoszczy na piśmie wraz z uzasadnieniem.
3. Od decyzji Burmistrza Koronowa stronom przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
4. Decyzja ta może być zmieniona przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego również z urzędu, jeżeli została wydana z naruszeniem przepisów prawa.
5. Ostateczne decyzje są wiążące dla dowódców jednostek wojskowych (dot. żołnierzy) i Wojskowego Komendanta Uzupełnień.
6. Osoba składająca ww. wniosek, posiadająca profil zaufany ePUAP, może wyrazić pisemną zgodę na doręczanie pism organu wydającego decyzję, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - na wskazany adres jego skrzynki elektronicznej na platformie ePUAP.
 
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.)
 
Przetwarzanie danych osobowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koronowie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, RODO.
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Burmistrz Koronowa, Plac Zwycięstwa 1, 86 – 010 Koronowo.
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: ochronadanych@um.koronowo.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86 – 010 Koronowo.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z ustawowych zadań gminy jak również realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
5. Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.
6. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miejskiego w Koronowie, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) poprawiania swoich danych osobowych;
3) wniesieniu żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
a) zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania;
b) potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miejski w Koronowie, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

FORMULARZE DO POBRANIA
Wniosek o uznanie żołnierza (poborowego) za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny (20kB) word
Wniosek o uznanie żołnierza (poborowego) za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny (375kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Kamila Wanatowska (11 stycznia 2016)
Opublikował: Anna Jóźwik (20 stycznia 2016, 10:18:16)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Paulina Jeszka (4 kwietnia 2019, 11:06:31)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 881