Karta usług Nr 59 -Uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierza samotnego

OPIS USŁUGI
Złożenie wniosku umożliwia Burmistrzowi Koronowa wydanie decyzji administracyjnej o uznaniu osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tą służbę, z wyjątkiem żołnierza pełniącego ją nadterminowo, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierza samotnego.
Na podstawie ww. decyzji możliwe będzie przyznanie wnioskującemu żołnierzowi zasiłku wypłacanego przez dowódcę jednostki wojskowej.
Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny możliwe jest zawieszanie spłat niektórych pożyczek i kredytów (na ich odrębny wniosek skierowany do instytucji, która udzieliła pożyczki lub kredytu).
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tą służbę, posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
 
CZAS REALIZACJI
Do 30 dni.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
  O uznanie za żołnierza samotnego:
1.Wniosek o uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierza samotnego.
2.    Zaświadczenie o odbywaniu przez żołnierza służby wojskowej lub karta powołania do czynnej służby wojskowej.
3.Oświadczenie wnioskującego zawierające następujące informacje:
a)nie jest w związku małżeńskim,
b)prowadzi odrębne gospodarstwo domowe,
c) samodzielnie zajmuje lokal mieszkalny lub dom mieszkalny,
d)w lokalu lub domu jest zameldowany na pobyt stały od dnia … (podać datę),
e)nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.
 
O uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny:
1. Wniosek o uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym  utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierza samotnego.
2.Zaświadczenie o odbywaniu przez żołnierza służby wojskowej.
3.Karta powołania do czynnej służby wojskowej.
4.Odpis skrócony aktu małżeństwa.
5.Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.
6.Zaświadczenie o dochodach członków rodziny.
7.Oświadczenie członka rodziny o braku dochodów.
 
Do wglądu: dowód osobisty członka rodziny.
OPŁATY
Brak opłaty.
 
TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Koronowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
PODSTAWA PRAWNA

Art. 127 i art. 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1459 ze zm.).
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA
Urząd Miejski w Koronowie, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Ogrodowa 59. Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym, Plac Zwycięstwa 1, 86 – 010 Koronowo, pokój nr 1 lub wysłać pocztą.
 
NUMER TELEFONU I FAXU
tel. 52 38 2 226, fax 52 38 26 401
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP
www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA
Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00.
 
INFORMACJE DODATKOWE

1.Wójt, burmistrz (prezydent miasta) w drodze decyzji administracyjnej, uznaje żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby (za wyjątkiem okresowej służby wojskowej), na ich wniosek lub uprawnionego członka rodziny –                                             za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego.
2.Decyzję wójta, burmistrza (prezydenta miasta) doręcza się osobie, która złożyła wniosek wraz z uzasadnieniem.
3.Od decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta) osobie, która złożyła wniosek przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja  może być zmieniona przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego również z urzędu, jeżeli została wydana z naruszeniem przepisów prawa.
4.Żołnierzom czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej i terytorialnej służby wojskowej, posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w czasie odbywania lub pełnienia służby przysługuje zasiłek w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
5.Zasiłek nie przysługuje, jeżeli członkowie rodziny żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową, pozostający na jego wyłącznym utrzymaniu (małżonek, dzieci, rodzice oraz osoby, względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny) uzyskują łącznie dochód równy kwocie minimalnego wynagrodzenia lub wyższy od niej.
6.Decyzję o przyznaniu żołnierzowi zasiłku wydaje dowódca jednostki wojskowej na podstawie udokumentowanego wniosku tego żołnierza.
7.Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny zawiesza  się spłatę niektórych pożyczek i kredytów (na ich odrębny wniosek skierowany do instytucji, która udzieliła pożyczki lub kredytu).
8.Osoba wnioskująca, posiadająca profil zaufany ePUAP, może wyrazić pisemną zgodę na doręczanie pism organu wydającego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej -            na wskazany adres jego skrzynki elektronicznej na platformie ePUAP.
 
 
 INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.)
 
Przetwarzanie danych osobowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koronowie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, RODO.
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Burmistrz Koronowa, Plac Zwycięstwa 1, 86 – 010 Koronowo.
2.W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: ochronadanych@um.koronowo.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86 – 010 Koronowo.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z ustawowych zadań gminy jak również realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
5. Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.
6.Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miejskiego w Koronowie, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2)  poprawiania swoich danych osobowych;
3) wniesieniu żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
a) zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania;
b) potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miejski w Koronowie, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

FORMULARZE DO POBRANIA

Wniosek o uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub uznanie za żołnierza samotnego. (19kB) word
Wniosek o uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub uznanie za żołnierza samotnego. (371kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Kamila Wanatowska (11 stycznia 2016)
Opublikował: Anna Jóźwik (20 stycznia 2016, 10:10:02)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Paulina Jeszka (4 kwietnia 2019, 11:07:55)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1298