Karta usług Nr 58 -Przyznanie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód, w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych

OPIS USŁUGI
Złożenie wniosku umożliwia żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, uzyskanie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód  z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Żołnierza rezerwy oraz osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do 24 godzin odbywających  się w czasie lub w dniu wolnym od pracy.
 
CZAS REALIZACJI

Do 7 dni.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód, w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.
2. Zaświadczenie o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych, wydane przez dowódcę jednostki wojskowej, stwierdzające okres ćwiczeń oraz wysokość uposażenia.
3. Zaświadczenie określające kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia lub dochodu, wydane odpowiednio przez:
a)naczelnika urzędu skarbowego – w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą,
b) pracodawcę – w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających                w stosunku służby,
c)Burmistrza Koronowa – w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie                         z działalności rolniczej.
 
OPŁATY
Brak opłat.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy,       za pośrednictwem Burmistrza Koronowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
PODSTAWA PRAWNA
Art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1459 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 881).
 
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA

Urząd Miejski w Koronowie, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Ogrodowa 59. Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym, Plac Zwycięstwa 1, 86 – 010 Koronowo, pokój nr 1 lub wysłać pocztą.
 
NUMER TELEFONU I FAXU
tel. 52 3822 226, fax 52 3826 401
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP
www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA

Poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE
1. Żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywających się w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.
2.  Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych, pełnienia okresowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby. W czasie trwania urlopu bezpłatnego, o którym mowa wyżej, pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.
3.Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu, o których mowa w pkt 1, pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.
4. Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
5.Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca Burmistrz Koronowa na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, złożony nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.
6.Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.
7. Wydatki z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych pokrywane są z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.
8.Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym pełnienie terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
9.Osoba wnioskująca, posiadająca profil zaufany ePUAP, może wyrazić pisemną zgodę na doręczanie pism organu wydającego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej -  na wskazany adres jego skrzynki elektronicznej na platformie ePUAP.
 
 
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.)
 
Przetwarzanie danych osobowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koronowie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, RODO.
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Burmistrz Koronowa, Plac Zwycięstwa 1, 86 – 010 Koronowo.
2.W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: ochronadanych@um.koronowo.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Koronowie,Plac Zwycięstwa 1, 86 – 010 Koronowo.
3.Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego     na administratorze danych wynikającego z ustawowych zadań gminy jak również realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
4.Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
5.Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.
6. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7.Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miejskiego w Koronowie, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) poprawiania swoich danych osobowych;
3) wniesieniu żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
a) zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania;
b) potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miejski w Koronowie, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

FORMULARZE DO POBRANIA
Wniosek o przyznanie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych. (19kB) word Wniosek o przyznanie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych. (731kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Kamila Wanatowska (11 stycznia 2016)
Opublikował: Anna Jóźwik (19 stycznia 2016, 15:46:54)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Paulina Jeszka (4 kwietnia 2019, 10:49:16)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1595