Karta usług Nr 55 - WYDAWANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ GRANICE I ZNAKI

OPIS USŁUGI - Burmistrz wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron.

KOGO DOTYCZY USŁUGA - Osoba fizyczna/prawna posiadająca tytuł prawny do nieruchomości.

CZAS REALIZACJI – do 30 dni

WYMAGANE DOKUMENTY
  1. wniosek podpisany przez wszystkich współwłaścicieli
  2. oryginał protokołu granicznego wraz ze szkicem granicznym lub akt ugody
  3. kserokopia potwierdzenia odbioru wezwań granicznych
OPŁATY – Brak

TRYB ODWOŁAWCZY - Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.

Na mocy art. 34 ust. 1 i 2 jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 1, geodeta sporządza opinię i całość dokumentacji przekazuje właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). Organ, o którym mowa w ust. 1, umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi.

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2052 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. z 1999 nr 45 poz. 453)
  • Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej, Pokój nr 4

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 468, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Monika Miklasz (12 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (19 stycznia 2016, 15:19:20)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (21 stycznia 2021, 15:16:21)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1330