Karta usług Nr 52 - ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

OPIS USŁUGI - Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia, o którym mowa udziela w drodze decyzji Burmistrz Koronowa. Rada Miejska w Koronowie określa i podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie ww. zezwolenia uwzględniając:
Opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań.
Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt, burmistrz lub prezydent miasta może:
 • wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
 • dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

KOGO DOTYCZY USŁUGA - Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

CZAS REALIZACJI - Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zezwolenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek – z załącznikami
 1. Wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do CEIDG.
 2. Tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami samochodowymi, którymi ma być wykonywany transport nieczystości ciekłych spełniającymi dodatkowe wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych
 3. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składając oświadczenie przedsiębiorca jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 4. Zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej w myśl przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2140 ze zm.) lub licencję na wykonywanie transportu drogowego, uzyskaną na podstawie przepisów o transporcie drogowym;
 5. Umowę(y) lub pisemne zapewnienie(a) stwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;
 6. Posiadać specjalistyczny sprzęt samochodowy (pojazdy asenizacyjne) w liczbie co najmniej 1, posiadający możliwość opróżniania zbiornika bezodpływowego, zgodnie z technicznymi oraz sanitarno – porządkowymi wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 Nr 193 poz. 1617);
 7. Umowę kupna – sprzedaży, dzierżawy, najmu, leasingu lub faktury potwierdzającej posiadanie środków, o których mowa w pkt c, wraz z ich opisem technicznym i aktualnym dowodem rejestracyjnym pojazdu.
OPŁATY
Opłata skarbowa za:
 • zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych: 107 zł
 • pełnomocnictwo: 17 zł

TRYB ODWOŁAWCZY - Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Koronowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA
 • Art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 8 i 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 193, poz. 1617), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299), Uchwała Nr XLIX/445/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2014 r. poz. 1552), art. 4 (załącznik do ustawy część III pkt 42 i część IV) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1546 ze zm.).
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej, pok. Nr 4

NUMER TELEFONU I FAXU : tel. 52 382 64 23, fax 52 382 64 01

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30 -17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE

W zakresie posiadania zaplecza techniczno-biurowego.

FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Michalina Szymańska (9 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (19 stycznia 2016, 12:45:01)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (2 lutego 2021, 10:40:08)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2475