Karta usług Nr 51 - WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia wydanie dowodu osobistego.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej
 
CZAS REALIZACJI
Nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby.
2. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
3. Osoba na fotografii powinna patrzyć na wprost oraz mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice.
4. Osoba na fotografii powinna być przedstawiona bez nakrycia głowy. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.
5. Osoba na fotografii powinna być przedstawiona bez okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.
6. Osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów fotografii określonych pkt. 3, może załączyć fotografię niespełniającą tych wymogów.
7. Fotografia osoby do 5. roku życia może nie spełniać wymogów w zakresie wizerunku określonych w pkt. 3.
8. Fotografię załączaną do wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego osobiście w siedzibie organu gminy wykonuje się na papierze fotograficznym.
9. Do wniosku niezawierającego odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców, przy użyciu usługi elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm i spełniała wymogi o których mowa powyżej.
 
OPŁATY
Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Koronowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2022  r., poz. 671   ze zm.), 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu  (Dz.U. z 2023 r., poz. 2798), 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1431), 
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity  Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.), 
 • Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA
Urząd Miejski w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Stanowisko ds. Dowodów Osobistych, Pokój nr 20.
 
NUMER TELEFONU I FAXU 
tel. +48 52 38 26 464, fax.: +48 52 38 26 401
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA
 • Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.00
 • Wtorek 7.30-16.30
 • Piątek 7.30-13.30
 
INFORMACJE DODATKOWE
 
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wnioskodawca może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, niezawierający odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców, przy użyciu usługi elektronicznej, udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wypełnionym przez organ gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych pobranych z rejestru PESEL, podpisanym przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego.

4. O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

5. Organem gminy, o którym mowa w pkt. 4 jest:
 • organ gminy będącej siedzibą władz powiatu, na terenie którego przebywa osoba;
 • organ miasta na prawach powiatu, na terenie którego przebywa osoba.
6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2, z wyłączeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby do 12. roku życia, osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zgłosić się do organu gminy, w której złożyła wniosek, w celu złożenia i odwzorowania podpisu własnoręcznego w sposób, o którym mowa w pkt. 3. W przypadku wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wraz z osobą ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego jest obowiązany zgłosić się wnioskodawca i złożyć podpis w sposób, o którym mowa w pkt. 3. Po bezskutecznym upływie terminu, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

7. Osoby uprawnione do złożenia wniosku:
a.) Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
b.) W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun lub kurator.
c.) Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, o którym mowa w pkt. 7a, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
 
Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku, wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.
 
8. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
a. Dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun.
b. Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.
c. W przypadkach, o których mowa w pkt. 7a i 7b dowód osobisty może również odebrać rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego.
d. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, która:
 • nie ukończyła 5. roku życia;
 • ukończyła 5. rok życia i nie ukończyła 12. roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.
e. Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności, w przypadku gdy:
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art. 26 ust. 1 czyli o niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku;
 • organem gminy, o którym mowa powyżej jest organ gminy będącej siedzibą władz powiatu, na terenie którego przebywa osoba lub organ miasta na prawach powiatu, na terenie którego przebywa osoba;
 • osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadamia organ gminy o niemożności osobistego odebrania dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku.
f. Organ gminy potwierdza tożsamość osoby odbierającej dowód osobisty oraz osoby, o której mowa w pkt. d, na podstawie dowodu osobistego, ważnego dokumentu paszportowego lub danych zawartych w Rejestrze Dowodów Osobistych.
9. Okres ważności dowodu osobistego:
 • Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12. roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania.
 • Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.
 • Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania.
           
Postępowanie w razie wymiany lub unieważnienia dowodu osobistego.

Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:

1. upływu terminu ważności dowodu osobistego;
2. zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego oraz zmiany nazwy miejsca urodzenia;
3. zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
4. utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
5. unieważnienia certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego;
6. żądania obywatela wymiany dowodu osobistego:
 • na dowód osobisty z warstwą elektroniczną,
 • w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia,
 • uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożenie podpisu osobistego,
 • którego warstwa elektroniczna nie zawiera odcisków palców;
7. ubezwłasnowolnienia całkowitego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego, albo ubezwłasnowolnienia częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego;
8. przekazania do organu gminy lub do konsula Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
9. uprawdopodobnienia przez posiadacza dowodu osobistego podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych, w tym serii i numeru dowodu osobistego;
10. stwierdzenia przez organ gminy wady technicznej dowodu osobistego lub błędnej personalizacji.
 
Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:
 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;
 • niezwłocznie w przypadkach, o których mowa w pkt. 2-4 i pkt. 9.
Utrata i uszkodzenie dowodu osobistego:

1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza ten fakt niezwłocznie osobiście w organie dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem.
2. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia można dokonać na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej za pomocą poczty lub telefaksu.
4. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun lub kurator.
5. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia.
6. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia organowi gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
7. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
8. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
9. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.
10. Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
11. W przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest generowane automatycznie przez usługę elektroniczną, za pomocą której zgłoszono utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego.
12. W przypadku zgłoszenia Policji utraty dowodu osobistego w wyniku przestępstwa, pkt. 1 nie stosuje się. 
13. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.
14. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, może, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić organy, o których mowa pkt. 13, o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.
15. Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
16. Posiadacz dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony w przypadku jego odnalezienia jest obowiązany niezwłocznie przekazać go organowi dowolnej gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych:

1. Posiadacz dowodu osobistego, w przypadku podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych, może zgłosić osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy w celu unieważnienia posiadanego dowodu osobistego.
2. Zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 1, dokonuje się na formularzu zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.
3. Do zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych składanego przez pełnomocnika na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej załącza się:
 • pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia sporządzone na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym przez wnioskodawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, albo
 • odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa szczególnego do dokonania zgłoszenia opatrzone przez pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 
 
Unieważnienie dowodu osobistego
 
Dowód osobisty podlega unieważnieniu:

1. Z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy lub do konsula Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego.
2. Z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego lub wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego.
3. Z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację lub żądania wymiany dowodu osobistego:
 • na dowód osobisty z warstwą elektroniczną,
 • w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia,
 • uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożenie podpisu osobistego,
 • którego warstwa elektroniczna nie zawiera odcisków palców.
4. Z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku upływu terminu ważności, o ile nie upłynął termin ważności dotychczas posiadanego dowodu osobistego.
5. Z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego oraz zmiany nazwy miejsca urodzenia.
6. Z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego, albo ubezwłasnowolnieniu częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego.
7. Z chwilą zgłoszenia zawieszenia certyfikatów na okres nie dłuższy niż 14 dni. Jeżeli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia tych certyfikatów, certyfikaty te oraz dowód osobisty podlega unieważnieniu z mocy prawa.
8. Z dniem zgłoszenia utraty dowodu osobistego w przypadku zgłoszenia Policji utraty dowodu osobistego w wyniku przestępstwa.
9. Z dniem następującym po upływie 120 dni od dnia dokonania w rejestrze PESEL zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym.
10. Z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.
11. Z dniem stwierdzenia przez organ gminy wady technicznej dowodu osobistego lub błędnej personalizacji.
 
 
 
FORMULARZE DO POBRANIA
 
Załącznik 1: Klauzula informacyjna (21kB) word

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Obarzanek - Świtała (12 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (15 stycznia 2016, 13:30:56)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Oskar Kasiorkiewicz (9 maja 2024, 10:16:38)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15479