Karta usług Nr 50 - NADANIE NUMERU PESEL

OPIS USŁUGI - Nadanie numeru PESEL

KOGO DOTYCZY USŁUGA - Zainteresowanego

CZAS REALIZACJI
- Niezwłocznie. Jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego- nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

WYMAGANE DOKUMENTY
1. przy zameldowaniu (szczegóły- patrz karta usługi nr 46 „Zameldowanie na pobyt stały lub
czasowy”)
- formularz "zgłoszenie pobytu stałego" lub "zgłoszenie pobytu czasowego"
- dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemców - paszport oraz jeden z
dokumentów: wiza, karta pobytu, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) np. akt notarialny,
umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej,
decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

2. przy złożeniu wniosku o wydanie dowodu osobistego przez obywateli polskich (szczegóły - patrz karta usługi nr 51 „Wydanie dowodu osobistego”)

3. dla osób zobowiązanych do posiadania numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów
(przez złożenie wniosku)
- wniosek o nadanie numeru PESEL ze wskazaniem w punkcie 7. podstawy prawnej, która
upoważnia wnioskodawcę do otrzymania numeru PESEL
- dokument tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport)
- odpis skrócony aktu urodzenia - (jeśli został sporządzony)
- odpis skrócony aktu małżeństwa - (w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński)
- zaświadczenie o zatrudnieniu/ umowa zawarta z pracodawcą (do wglądu)
OPŁATY - brak

TRYB ODWOŁAWCZY
- Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397),
  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. 2020, poz. 332),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015 r. poz. 1984 t.j.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256),
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, ze zm.) ,
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, pok. nr 21, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Stanowisko ds. Ewidencji Ludności

NUMER TELEFONU I FAXU: tel. 52 3826 466,  fax: 52 3826 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP
- www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA - Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE

Nadanie numeru PESEL następuje:

- przy wykonaniu obowiązku meldunkowego,

- w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości (dla obywateli polskich na terytorium RP oraz poza granicami RP),

- w przypadku noworodków (urodzonych na terytorium RP) po rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego,

- na wniosek, jeśli osoba jest obowiązana do posiadania numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów. Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL jest organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy. Osoba składa umotywowany pisemny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dane we wniosku (paszport, akty stanu cywilnego) oraz dokument potwierdzający zatrudnienie (np. umowa) do właściwego organu gminy. We wniosku o nadanie numeru PESEL należy wskazać podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. W przypadku, gdy jakiś podmiot (np. bank, ZUS, urząd skarbowy) wymaga od osoby podania numeru PESEL, powinien wskazać przepis prawa, z którego ten obowiązek wynika.

FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Tłuścik (12 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (15 stycznia 2016, 13:24:52)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (8 sierpnia 2022, 10:44:42)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1919