Karta usług Nr 48 - WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO W DRODZE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OPIS USŁUGI - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego

KOGO DOTYCZY USŁUGA - Właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu oraz osoba, która ten lokal opuściła.

CZAS REALIZACJI - Niezwłocznie. Jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego- nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o wymeldowanie złożony przez właściciela lub najemcę lokalu.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości (akt notarialny, umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu) lub inny dokument poświadczający interes prawny.
3. Dokumenty stanowiące dowód w sprawie o wymeldowanie (np. protokół zdawczo-odbiorczy lokalu, wyrok o eksmisji osoby, której dotyczy wymeldowanie, zaświadczenie od komornika sądowego o wykonaniu wyroku eksmisyjnego)

Do wglądu:
1. Ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
2. Dokument dotyczący stanu prawnego lokalu mieszkalnego, z którego ma nastąpić wymeldowanie

OPŁATY  - Opłata skarbowa – 10 zł.
- w kasie Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, pok. 9
- na konto: Gmina Koronowo 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001

TRYB ODWOŁAWCZY - Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Koronowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256),
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, ze zm.) ,
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, pok. nr 21, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Stanowisko ds. Ewidencji Ludności

NUMER TELEFONU I FAXU: tel. 52 3826 466,  fax: 52 3826 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP - www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA - Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Organ gminy wydaje na wniosek właściciela (lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu) lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Odwołanie składa się w Kancelarii - Biurze Podawczym – Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, pok. 1.

FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Marzena Tomaszewska-Rybka (13 lutego 2018)
Opublikował: Anna Jóźwik (15 stycznia 2016, 13:03:49)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (20 maja 2020, 12:19:33)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2333