Karta usług Nr 46 - ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY

OPIS USŁUGI - Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

KOGO DOTYCZY USŁUGA
- Zainteresowanego

CZAS REALIZACJI - Niezwłocznie

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Formularz: „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”
 2. Ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. akt notarialny, umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu) – przedstawia właściciel lub inny podmiot nim dysponujący, potwierdzając równocześnie pobyt w lokalu osoby meldującej się.
OPŁATY
Nie pobiera się – zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały
Opłata 17 zł – zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy (na wniosek) Opłaty można dokonać:
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, pok. 9
 • na konto: Gmina Koronowo 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001

TRYB ODWOŁAWCZY - Nie przysługuje

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, ze zm.) ,
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, pok. nr 21, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Stanowisko ds. Ewidencji Ludności

NUMER TELEFONU I FAXU
: tel. 52 3826 466,  fax: 52 3826 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP - www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA - Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Zameldowania na pobyt stały lub czasowy dokonuje się w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje. Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "Zgłoszenie pobytu stałego" lub „Zgłoszenie pobytu czasowego” potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu (do wglądu- akt notarialny, umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu). Zarówno meldujący się, jak i osoba dysponująca tytułem prawnym do lokalu przedstawiają do wglądu ważny dokument tożsamości.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru (ePUAP). Do formularza należy dołączyć dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu (skan). Obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza oświadczenie właściciela (lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu) potwierdzające pobyt osoby meldującej się w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.

Zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości, albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

1. Uzgodnienia:

w przypadku mieszkań:

komunalnych – na formularzu meldunkowym pieczątka Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.

spółdzielczych – na formularzu meldunkowym pieczątka Spółdzielni Mieszkaniowej w Koronowie


FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Tłuścik (12 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (15 stycznia 2016, 12:35:50)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (14 czerwca 2022, 11:55:37)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8413