Karta usług Nr 45 - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI NA WNIOSEK ZAINTERESOWANEJ OSOBY

OPIS USŁUGI - Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności na wniosek zainteresowanej osoby:

- poświadczenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy,

- poświadczenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego,

- potwierdzenie zagłoszenia pobytu czasowego za granicą,

- informacja o braku osób zameldowanych pod adresem.


KOGO DOTYCZY USŁUGA - Zainteresowanego

CZAS REALIZACJI  - Niezwłocznie (nie dłużej niż 7 dni)

WYMAGANE DOKUMENTY
1. wniosek (wzór w załączeniu),
2. ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
3. dowód wniesienia opłaty skarbowej za zaświadczenie (opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia zwolnione z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej),
4. pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej 17 zł z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej),
5. w przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany - do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. akt notarialny, umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu).

OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia- 17 zł
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa- 17 zł
  • w kasie Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, pok. 9
  • na konto: Gmina Koronowo 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001

TRYB ODWOŁAWCZY - Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, bądź na zaświadczenie o treści innej niż żądana przez wnioskodawcę, wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256),
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, ze zm.) ,
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA  - Urząd Miejski w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, pok. nr 21, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego- Stanowisko ds. Ewidencji Ludności

NUMER TELEFONU I FAXU : tel. 52 3826 466,  fax: 52 3826 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP  - www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA  - Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE 
Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Marzena Tomaszewska-Rybka (13 lutego 2018)
Opublikował: Anna Jóźwik (15 stycznia 2016, 12:26:40)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (14 czerwca 2022, 11:53:35)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2576