Karta usług Nr 34 - PRZENIESIENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

KOGO DOTYCZY USŁUGA – Każdego, kto jest zainteresowany przeniesieniem decyzji o warunkach zabudowy

CZAS REALIZACJI – do 30 dni

WYMAGANE DOKUMENTY

•    Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy powinien zawierać:
1) imię i nazwisko, adres, (fakultatywnie numer telefonu kontaktowego) oraz podpis osoby składającej wniosek,
2) oświadczenie strony, na rzecz której decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz innego podmiotu,
3) oświadczenie strony, na rzecz której zostanie przeniesiona decyzja, o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji,
4) dowód zapłaty opłaty skarbowej,
5) ewentualne pisemne upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

OPŁATY
  • 56 zł – opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby,
  • 17zł - w przypadku pełnomocnictwa /upoważnienia /prokury (nie dotyczy jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu); W przypadku korzystania z internetowej obsługi bankowej należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie złożenia przelewu.

TRYB ODWOŁAWCZY
  • Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Burmistrza Koronowa w terminie 14 dni od daty doręczenia.
  • Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: : Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  • Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Wobec powyższego zrzeczenie się przez stronę postępowania prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 1546)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Pokój nr 12

NUMER TELEFONU I FAXU
- tel.: +48 52 38 26 455, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE

Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe:
58 81 44 0005 2001 0000 0521 0001

FORMULARZE DO POBRANIA
Zdjęcie Karta usług Nr 34 - PRZENIESIENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Zwierzyńska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (30 listopada 2015, 11:29:42)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (23 lutego 2021, 10:31:10)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2426