Karta usług Nr 32 - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH OKRESY PRACY W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM W CELU ZALICZENIA DO PRACOWNICZEGO STAŻU PRACY

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku o wydanie zaświadczenia o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu
pracy.

KOGO DOTYCZY USŁUGA
Osoby pracującej w gospodarstwie rolnym bądź prowadzącej indywidualne gospodarstwo rolne.

CZAS REALIZACJI
  • do 7 dni od dnia złożenia wniosku,
WYMAGANE DOKUMENTY
  • wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie pracy w gospodarstwie rolnym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,
  • pełnomocnictwo do złożenia wniosku i odbioru zaświadczenia w imieniu wnioskodawcy (jeżeli wniosek składa inna osoba).
OPŁATY – Za wydanie zaświadczenia o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy nie pobiera się opłaty skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje, jeżeli pełnomocnictwo upoważniające do odbioru dokumentów udzielone jest małżonkowi, wstępnemu (rodzic, dziadek itd.), zstępnemu (dziecko, wnuk, prawnuk itd.) lub rodzeństwu oraz gdy pełnomocnictwo jest poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ.
Zwolnione z opłaty skarbowej są również osoby, które składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię, przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Koronowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r. Nr 54, poz. 310).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000).
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią, pokój nr 5

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 421, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
1. Na wniosek zainteresowanej osoby Urząd Miejski w Koronowie jest obowiązany stwierdzić okresy jej pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, wydając stosowne zaświadczenie, wyłącznie w przypadku, gdy w zasobach urzędu znajdują się dokumenty, które uzasadniają wydanie takiego zaświadczenia.
2. Jeżeli Urząd Miejski w Koronowie nie będzie dysponował dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy wnioskodawcy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, zawiadamia go o tej okoliczności na piśmie. W tym przypadku, okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym położone jest gospodarstwo rolne przedłożone bezpośrednio u pracodawcy bądź do organu, przed którym zainteresowany zamierza wykazać okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

FORMULARZE DO POBRANIAmetryczka


Wytworzył: Danuta Iwicka (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (30 listopada 2015, 11:09:29)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Oskar Kasiorkiewicz (10 października 2022, 11:42:23)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2832