Karta usług Nr 28 - UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.

KOGO DOTYCZY USŁUGA
Przedsiębiorcy, obywatele

CZAS REALIZACJI - do 30 dni
Termin może zostać przedłużony do 60 dni ze względu na stopień skomplikowania sprawy. Dokumenty, o których dane zamieszczane są w publicznie dostępnym wykazie, udostępnia się w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji.

WYMAGANE DOKUMENTY
  • Wniosek (złożony osobiście lub za pośrednictwem poczty lub drogą  elektroniczną)
    o udostępnienie informacji z publicznie dostępnego wykazu  danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
  • Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie informacji (oryginał) należy przedstawić przy odbiorze kopii dokumentów lub danych . Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.
OPŁATY
Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów. Jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc ww. kwotę przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1. Opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.
W przypadku dokonywania przez organ administracji na wniosek wydruku lub kserokopii dokumentów, zostanie naliczona opłata która wynosi:

Format wydruku
lub kserokopii    Wysokość opłaty za 1 stronę kopii czarno-białej    Wysokość opłaty za 1 stronę kopii kolorowej
A 4 – 210x297 mm    0,15 zł    1,50 zł
A 3 – 297x420 mm    0,30 zł    3,00 zł
A 2 – 420x594 mm    0,60 zł    6,00 zł
A 1 – 594x841 mm    1,20 zł    12,00 zł
A 0 – 841x1189 mm    2,40 zł    24,00 zł

Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD.
Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez właściwy organ administracji i wnioskującego, za przesyłkę danego rodzaju
i danej kategorii wagowej.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).

TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku odmowy udostępnienia informacji wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania (bez opłat skarbowych) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Miasta Koronowo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia stronie.
Do terminu przysługującego na odwołanie nie wlicza się dnia otrzymania (doręczenia) decyzji. Jeżeli koniec 14 dniowego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem do złożenia odwołania jest najbliższy dzień powszedni. O zachowaniu terminu decyduje termin złożenia odwołania w urzędzie, a jeżeli zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, decyduje data nadania (stempla pocztowego).

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
    z 2016 r. poz. 23 ze zm.)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział  Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 6.

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 441, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe:
58 81 44 0005 2001 0000 0521 0001

FORMULARZE DO POBRANIAZdjęcie Karta usług Nr 28 - UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (19 listopada 2015, 13:30:54)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (25 maja 2017, 15:01:20)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1035