Karta usług Nr 27 - PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia dokonanie podziału nieruchomości poprzez złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku w powyższej sprawie. Podziału nieruchomości można dokonać jeżeli jest on zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku planu jeżeli jest zgodny z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, bądź nie jest on sprzeczny z przepisami odrębnymi po uzyskaniu pozytywnej opinii. Podziału nieruchomości można dokonać także niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku jego braku niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

KOGO DOTYCZY USŁUGA
Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem wniosku o podział nieruchomości wymienione w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

CZAS REALIZACJI – do 30 dni

WYMAGANE DOKUMENTY
 • wniosek o dokonanie podziału nieruchomości
 • dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z księgi wieczystej) albo oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów
 • wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi (tzn. wypis i wyrys z Ewidencji Gruntów i Budynków) obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu prawomocna, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku
 • wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości (oryginał)
 • wykaz zmian gruntowych
 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej
 • mapa z projektem podziału nieruchomości - (min. 5 egz.)
OPŁATY – Brak

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Koronowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, składa się w Biurze Podawczym Urzędu.

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej, Pokój nr 4

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 468, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Odpis księgi wieczystej należy uzyskać w Sądzie Rejonowym, X Wydział Ksiąg Wieczystych w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2-4, a wypis i wyrys z Ewidencji Gruntów i Budynków w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy, Wydział Geodezji i Kartografii przy ul. Zygmunta Augusta 16. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

FORMULARZE DO POBRANIAZdjęcie Karta usług Nr 27 - PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

metryczka


Wytworzył: Monika Miklasz (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (19 listopada 2015, 12:45:09)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (21 stycznia 2021, 14:59:51)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3012