Karta usług Nr 20 - ZWOLNIENIE Z PODATKU ROLNEGO Z TYTUŁU ZAKUPU GRUNTÓW NA UTWORZENIE GOSPODARSTWA ROLNEGO LUB POWIĘKSZENIE JUŻ ISTNIEJĄCEGO DO POWIERZCHNI 100 ha

OPIS USŁUGI
 
Usługa umożliwia uzyskanie zwolnienia z podatku rolnego z tytułu zakupu gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni 100 ha poprzez złożenie do Burmistrza Miasta Koronowo wniosku w powyższej sprawie. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku rolnym zwalnia się od podatku rolnego m.in. grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha: a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży, b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA
 
Podatnik podatku rolnego
 
CZAS REALIZACJI  - do 30 dni
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 
 • wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zakupu gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni 100 ha,
 • informacja w sprawie podatku rolnego,
 • formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • oświadczenie o pomocy de minimis
 • akt notarialny zakupu.
 
OPŁATY – Brak
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
PODSTAWA PRAWNA
 
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383)
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333) 
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Finansowo-Budżetowy, Pokój nr 14
 
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 427, 439, 432 fax: +48 52 38 26 401
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE
 
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w organie podatkowym.
 • Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 3-6 ustawy o podatku rolnym - zwalnia się od podatku rolnego - grunty lub prawo wieczystego użytkowania gruntów nabytych w drodze kupna na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa do powierzchni nie przekraczającej 100 ha oraz grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objęte w trwałe zagospodarowanie w celu utworzenia nowego gospodarstwa lub powiększenie gospodarstwa już istniejącego - nie przekraczającej 100 ha - na okres 5 lat.
 • Okres zwolnienia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie. Po upływie okresu zwolnienia - stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim o 50%.
 • W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.
 
Ulgi z tytułu nabycia gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w drodze kupna nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie. W trwałe zagospodarowanie - uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat.
 
 
FORMULARZE DO POBRANIA

 
Załącznik 1: wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zakupu gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni 100 ha Wniosek o udzielenie ulgi (30kB) word
Załącznik 2: formularz Informacji przedstawianych przez wnioskodawcę  Formularz (128kB) pdf
Załącznik 3: oświadczenie o pomocy de minimis Oświadczenie (235kB) pdf

Zdjęcie Karta usług Nr 20 - ZWOLNIENIE Z PODATKU ROLNEGO Z TYTUŁU ZAKUPU GRUNTÓW NA UTWORZENIE GOSPODARSTWA ROLNEGO LUB POWIĘKSZENIE JUŻ ISTNIEJĄCEGO DO POWIERZCHNI 100 ha

metryczka


Wytworzył: Barbara Koniarska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (19 listopada 2015, 09:05:15)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Oskar Kasiorkiewicz (14 grudnia 2023, 10:55:03)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1956