Karta usług Nr 18 - USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

OPIS USŁUGI - Usługa umożliwia ustalenie warunków zabudowy dla terenu w przypadku braku planu miejscowego. Wniosek należy złożyć do Burmistrza Koronowa, jeżeli teren jest położony na obszarze gminy Koronowo. W wyniku rozpatrzenia wniosku, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w ramach, którego dokonywane są stosowne wymagane prawem uzgodnienia z innymi organami, wydawana jest decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Wszystkie zawarte w decyzji ustalenia, warunki i wymagania mają charakter wiążący dla przyszłego inwestora, a także dla projektanta, opracowującego na zlecenie inwestora projekt budowlany.

KOGO DOTYCZY USŁUGA – Każdego, kto jest zainteresowany ustaleniem warunków zabudowy na danym terenie, w przypadku braku planu miejscowego

CZAS REALIZACJI – 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1-2 w związku z a art. 51 ust. 2c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy wydaje się w terminie 90 dni, a w przypadku decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 a ustawy – Prawo budowlane (tj. wolno stojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora) – w terminie 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie takiej decyzji.

Do powyższych terminów nie wlicza się: terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W przypadku nie zachowania powyższych terminów organ wyższego stopnia wymierza organowi właściwemu do wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy, w drodze postanowienia, na które przysługuje mu zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

WYMAGANE DOKUMENTY
 • wniosek o ustalenie warunków zabudowy,
 • mapę zasadniczą lub, w przypadku jej braku, mapę ewidencyjną, pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku
  do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, w postaci: elektronicznej - w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych albo papierowej;
 • warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i wodociągowej (lub zapewnienie o technicznej możliwości przyłączenia do sieci),
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (wyłącznie w przypadku inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko) ,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli jest ona wymagana;
 • Inne – np. pełnomocnictwo, upoważnienie do złożenia wniosku lub reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu.
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy składa się na formularzu wniosku, zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 lutego 2024r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć wraz z wnioskiem kopię dokumentu.

OPŁATY

598 zł - decyzja o ustaleniu warunków zabudowy (płatne z chwilą złożenia wniosku),

17 zł - w przypadku złożenia pełnomocnictwa lub upoważnienia (nie dotyczy jeżeli pełnomocnictwo lub upoważnienie udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub, gdy osoba składająca pełnomocnictwo lub upoważnienie przedstawi zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa)
W przypadku korzystania z internetowej obsługi bankowej należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie złożenia przelewu

ZWOLNIENIE Z OPŁATY SKARBOWEJ
W przypadku wydania decyzji na wniosek właściciela lub użytkowania wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.

TRYB ODWOŁAWCZY
 • Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Burmistrza Koronowa w terminie 14 dni od daty doręczenia.
 • Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
 • Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Wobec powyższego zrzeczenie się przez stronę postępowania prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 2111),
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 lutego 2024r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (Dz.U. 2024 r. poz. 351).
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Pokój nr 12

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 455, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe:
58 81 44 0005 2001 0000 0521 0001

FORMULARZE DO POBRANIA

Zdjęcie Karta usług Nr 18 - USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Zwierzyńska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (18 listopada 2015, 14:10:17)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (19 kwietnia 2024, 12:37:06)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8295