Karta usług nr 17 - ZMIANA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie wniosku do Urzędu Miejskiego w Koronowie o zmianę decyzji o warunkach zabudowy.

KOGO DOTYCZY USŁUGA
Wnioskodawcą może być strona, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.

CZAS REALIZACJI – 30 dni od daty złożenia wniosku.
Do w/w terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

WYMAGANE DOKUMENTY
  • Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
  • Kserokopia decyzji o warunkach zabudowy
  • Zgoda wszystkich stron postępowania na zmianę decyzji we wnioskowanym zakresie
  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
  • Ewentualne pisemne upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w imieniu inwestora
OPŁATY 
  • 10 zł - opłata skarbowa w przypadku wniosku o zmianę decyzji (za zmianę decyzji),
  • 17 zł - w przypadku pełnomocnictwa (nie dotyczy jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu); W przypadku korzystania z internetowej obsługi bankowej należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie złożenia przelewu.
TRYB ODWOŁAWCZY
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Burmistrza Koronowa w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: : Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Wobec powyższego zrzeczenie się przez stronę postępowania prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 1546)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Pokój nr 12

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 455, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe:
58 81 44 0005 2001 0000 0521 0001

FORMULARZE DO POBRANIA
Zdjęcie

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Zwierzyńska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (18 listopada 2015, 13:39:11)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (19 lutego 2021, 11:44:52)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1924