Karta usług Nr 9 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

OPIS USŁUGI
 
Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa deklaracji na podatek od nieruchomości.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA
 

Osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części – położonych na obszarze Miasta i Gminy Koronowo.
 
CZAS REALIZACJI
 
Deklarację należy złożyć do 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 
Deklarację korygującą w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
 
Podatek wpłaca się każdego roku w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku
podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
Podatek wpłaca się na rachunek gminy podany poniżej.
 
Podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 
  • deklaracja na podatek od nieruchomości DN–1,
  • załączniki:
  • dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDN-1
  • dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2
  • akt notarialny dotyczący nabycia nieruchomości,
  • inne dokumenty mające wpływ na ustalenie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości (oryginał do wglądu).  
  
Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
3) użytkownikami wieczystymi gruntów;
4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
b) jest bez tytułu prawnego.
 
Podstawę opodatkowania stanowi:
1) dla gruntów - powierzchnia;
2) dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa;
3) dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
 
OPŁATY – Brak
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
PODSTAWA PRAWNA
 
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 70),
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości    (Dz. U. z 2019 poz. 1104)
  • Uchwała nr LXXXIII/716/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2023 r., poz. 6101);

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Finansowo-Budżetowy, Pokój nr 14
 
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 439, 427, 432 ,  fax: +48 52 38 26 401
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE
 
Numer konta bankowego Gminy Koronowo, na który można uiszczać opłaty z tytułu podatku:
58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
 
 
FORMULARZE DO POBRANIA
 
Deklaracja (193kB) pdf DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości 
Załącznik (103kB) pdf ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach
opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Załącznik (102kB) pdf ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Uchwała (219kB) pdf Uchwała nr LXXXIII/716/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2023 r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2023 r., poz. 6101);


Zdjęcie Karta usług Nr 9 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

metryczka


Wytworzył: Barbara Koniarska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (18 listopada 2015, 10:46:34)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Oskar Kasiorkiewicz (9 stycznia 2024, 15:13:17)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10816