Karta usług Nr 5 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

OPIS USŁUG 
 
Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa  informacji o lasach. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku leśnego jest burmistrz. Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA

 
Osoby fizyczne będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami lasu – położonych na obszarze Miasta i Gminy Koronowo.
 
CZAS REALIZACJI – 30 dni
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 

  • Informacja o lasach IL – 1,
  • załączniki:
-  dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIL-1
-  dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIL-2
-  dane pozostałych podatników ZIL-3
  • akt notarialny dotyczący nabycia nieruchomości,
  • inne dokumenty mające wpływ na ustalenie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości (oryginał do wglądu).  
 
Informację w sprawie podatku leśnego składa się w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
 
Podatnikami podatku leśnego  są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
1) właścicielami lasów;
2) posiadaczami samoistnymi lasów;
3) użytkownikami wieczystymi lasów;
4)posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 
Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 
Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 
Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu - kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.
 
Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustalany jest w drodze decyzji przez organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
 
Zwalnia się od podatku leśnego:
1) lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat;
2) lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków;
3) użytki ekologiczne.
 
 
OPŁATY – Brak
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy
za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 
PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 03 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1126)
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA
- Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Finansowo-Budżetowy, Pokój nr 14
 
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 427, 432, 439   fax: +48 52 38 26 401
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA
– Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
 
INFORMACJE DODATKOWE

 
Numer rachunku bankowego, na który można uiszczać opłaty z tytułu podatku:
 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001                                                              
 
FORMULARZE DO POBRANIA
 
 
Załącznik 1: IL-1 Informacja o lasach Informacja (107kB) pdf
Załącznik 2: ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania
podlegających opodatkowaniu Załącznik (96kB) pdf
Załącznik 3: ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania
zwolnionych z opodatkowania Załącznik (97kB) pdf
Załącznik 4: ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników Załącznik (117kB) pdf

Zdjęcie Karta usług Nr 5 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

metryczka


Wytworzył: Barbara Koniarska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (17 listopada 2015, 13:40:33)

Ostatnia zmiana: Oskar Kasiorkiewicz (14 grudnia 2023, 11:13:15)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1732