Karta usług Nr 3 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

OPIS USŁUGI
 
Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat unormowanych
w niniejszej ustawie jest burmistrz. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA

 
Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części – położonych na obszarze Miasta i Gminy Koronowo.
 
CZAS REALIZACJI
– 30 dni
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 
  • Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN – 1,
  • załączniki:
-  dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIN-1
-  dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIN-2
-  dane pozostałych podatników ZIN-3
  • akt notarialny dotyczący nabycia nieruchomości,
  • inne dokumenty mające wpływ na ustalenie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości (oryginał do wglądu).  
Informację w sprawie podatku od nieruchomości składa się w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
 
Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:
1)      właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
2)      posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
3)      użytkownikami wieczystymi gruntów,
4)      posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a)      wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości,
b)      jest bez tytułu prawnego.
 
Podstawę opodatkowania stanowi:
1) dla gruntów - powierzchnia;
2) dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa;
3) dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
Obowiązek składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, ciąży również   
na podatnikach korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał.
Podatek od nieruchomości jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania  obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada
roku podatkowego
Nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości:
     - grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne,
    -  grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

OPŁATY – Brak
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy
za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 
PODSTAWA PRAWNA
 
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70.),
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości   (Dz. U. 2019, poz. 1104)
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Finansowo-Budżetowy, Pokój nr 14
 
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 427, 432, 439 fax: +48 52 38 26 401
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA
– Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE
 
Numer rachunku bankowego, na który można uiszczać opłaty z tytułu podatku:
58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
 
 
FORMULARZE DO POBRANIA
 
Załącznik 1: IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości Informacja (156kB) pdf
Załącznik 2: ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu Załącznik (119kB) pdf
Załącznik 3: ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania Załącznik (100kB) pdf
Załącznik 4: ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane
pozostałych podatników Załącznik (117kB) pdf

Zdjęcie Karta usług Nr 3 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

metryczka


Wytworzył: Barbara Koniarska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (17 listopada 2015, 12:52:08)

Ostatnia zmiana: Oskar Kasiorkiewicz (14 grudnia 2023, 11:22:04)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10231