Karta usług Nr 2 - NADPŁATY W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

OPIS USŁUGI
 
Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa wniosku w sprawie zwrotu nadpłaty podatku
od nieruchomości (dotyczy osób fizycznych i osób prawnych), rolnego, leśnego, opłaty skarbowej, od środków transportowych (dotyczy osób fizycznych i prawnych).
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA
 
Wnioskodawcę, podatnika
 
CZAS REALIZACJI – do 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane do 60 dni
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 
  • Wniosek podatnika w przypadku kiedy sprawa rozpatrywana jest na wniosek podatnika
 
OPŁATY – Brak
 
TRYB ODWOŁAWCZY

 
  • Na decyzję o wysokości nadpłaty służy stronie prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem organu w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.
  • Na postanowienie o zwrocie nadpłaty służy stronie prawo wniesienia zażalenia za pośrednictwem organu w ciągu 7 dni od otrzymania postanowienia.
 
PODSTAWA PRAWNA
 
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383)
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Finansowo-Budżetowy, Pokój nr 14
 
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 428,429 fax: +48 52 38 26 401
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
   
 
INFORMACJE DODATKOWE

 
1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego.
2. Zgodnie z art. 72 § 1 Ordynacji podatkowej za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub niezależnie zapłaconego podatku. Wysokość nadpłaty określana jest przez organ podatkowy.
3. Nadpłata powstaje z dniem zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej. Nadpłaty podatku podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych.
4. Nadpłaty, których wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych, a w razie ich braku - na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba, że podatnik wystąpi o ich zwrot.
5. Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.
 
FORMULARZE DO POBRANIA
 
Wniosek (12kB) word Wniosek o zwrot
 
Zdjęcie Karta usług Nr 2 - NADPŁATY W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

metryczka


Wytworzył: Barbara Koniarska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (17 listopada 2015, 11:27:53)

Ostatnia zmiana: Oskar Kasiorkiewicz (14 grudnia 2023, 10:29:23)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2250