Kompetencje Rady Miejskiej w Koronowie


 1. Do właściwości rady miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
 2. Do wyłącznej właściwości rady miejskiej należy:
  1. uchwalanie statutu gminy,
  2. ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie
   sprawozdań z jego działalności,
  3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek burmistrza,
  4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
  5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  6. uchwalanie programów gospodarczych,
  7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
  8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
  9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
   1. określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich
    wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie
    stanowią inaczej; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności
    wyłącznie za zgodą rady miejskiej,
   2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez
    burmistrza,
   3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
   4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych
    przez burmistrza w roku budżetowym,
   5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej
    granicę ustalaną corocznie przez radę miejską,
   6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z
    nich,
   7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,
   8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych
    jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
   9. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku
    budżetowym,
  10. określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
  11. podejmowanie uchwał w sprawie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań z przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów,
  12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
  13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
  14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
  15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
  16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
  17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady miejskiej.
 3. Rada miejska kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

metryczka


Wytworzył: Adela Rojek (22 grudnia 2005)
Opublikował: Michał Szałkowski (22 grudnia 2005, 09:32:58)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (26 sierpnia 2009, 13:40:32)
Zmieniono: uaktualnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9141