Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów. Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:
  • odroczenie obowiązku szkolnego,
  • wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko pięcioletnie,
  • spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
  • indywidualny program lub tok nauki,
Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 2007 nr 83 poz. 562 z późn. zm.). W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Podstawę programową określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 poz. 977 z późn. zm.).  
Szczegółowe cele i zadania określa STATUT SZKOŁY

metryczka


Wytworzył: Violetta Cejko (21 maja 2021)
Opublikował: Violetta Cejko (21 maja 2021, 12:27:04)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa w Wierzchucinie Królewski

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 958