Opis działalności

Do zadań Zespołu Edukacji należy, w szczególności:
1)    zapewnienie warunków działania placówkom oświatowym, w tym bezpiecznych i 
       higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
2)    wyposażanie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji
       programów nauczania, wychowania  i innych zadań statutowych,
3)    planowanie i wykonywanie bieżących remontów i konserwacji w placówkach oświatowych,
4)    prowadzenie spraw związanych z administrowaniem obiektami oświatowymi,
5)    prowadzenie  scentralizowanej  obsługi organizacyjno-administracyjnej i finansowej
       placówek oświatowych, w tym:
a)    przygotowanie, wspólnie z dyrektorami obsługiwanych placówek oświatowych, projektów
       planów finansowych w zakresie  realizacji zadań oświatowych,
b)    opracowanie do budżetu gminy zbiorczych planów dochodów i wydatków placówek
       oświatowych,
c)    analizowanie zasadności zmian w budżetach placówek oświatowych oraz ich formalnego
       wdrażania,
d)    monitorowanie wykonania budżetów jednostkowych i zbiorczych,
e)    prowadzenie spraw związanych  z obsługą funduszu  na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
       czynnych oraz nauczycieli emerytów i rencistów,
f)    obsługa scentralizowanego funduszu  socjalnego dla pracowników oraz emerytów i
       rencistów placówek oświatowych,
g)    obsługa dotacji celowych,
h)    sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości finansowej i  budżetowej z zakresu realizowanych
       zadań oświatowych,
6)    planowanie sieci publicznych przedszkoli i szkół oraz granic ich obwodów,
7)    organizowanie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem, likwidacją szkół i
       przedszkoli oraz ich ewidencjonowanie,
8)    opracowywanie zasad organizacji pracy publicznych  przedszkoli i szkół , dla których
       organem prowadzącym jest gmina Koronowo,
9)    analizowanie i przygotowywanie  do zatwierdzania arkuszy organizacji pracy placówek
       oświatowych,
10)  prowadzenie bieżącej kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez
       młodzież w wieku 16-18 lat,
11)  prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie egzekucji obowiązku szkolnego i
       nauki,
12)  przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej, projektów zarządzeń i decyzji
       Burmistrza w zakresie organizacji funkcjonowania oświaty,
13)   prowadzenie spraw osobowych  dyrektorów placówek oświatowych,
14)  organizowanie  i koordynowanie prac związanych z przeprowadzaniem konkursów na
      dyrektorów placówek oświatowych,
15)  prowadzenie prac przygotowawczych w sprawach powierzenia lub odwołania ze stanowiska
      dyrektora placówki oświatowej,
16) dokonywanie czynności związanych z oceną pracy dyrektorów placówek    oświatowych,
     wynikających z zadań organu prowadzącego,
17) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji egzaminacyjnych, podejmowaniem
     i przeprowadzaniem postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o  
     awans na stopień nauczyciela mianowanego,
18) dokonywanie    czynności    związanych    z    nadaniem    stopnia   awansu zawodowego
      nauczyciela mianowanego,
19) sprawowanie nadzoru nad całokształtem  polityki kadrowej w  placówkach oświatowych,
20) ustalanie    priorytetów    oraz    zasad    dofinansowywania    doskonalenia    zawodowego
      pracowników pedagogicznych placówek oświatowych,
21) prowadzenie i koordynowanie  systemu informacji oświatowej,
22) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych, w tym zarządzanie
      oświatowymi projektami unijnymi,
23) koordynowanie i prowadzenia spraw związanych z realizacją stypendiów socjalnych  i
      zasiłków szkolnych,
24) prowadzenie  spraw  związanych   dofinansowaniem  kosztów   kształcenia pracodawcom,
      którzy zawarli z młodocianymi  pracownikami umowę o pracę w
     celu przygotowania zawodowego oraz przygotowywanie w tym zakresie decyzji 
     administracyjnych,
25) monitorowanie dowozu uczniów do placówek oświatowych
26) prowadzenie spraw związanych z nauczaniem indywidualnym,
27) współpraca z  instytucjami i  organizacjami w zakresie zaspakajania potrzeb edukacyjnych
     dzieci niepełnosprawnych,
28) współpraca z kuratorium oświaty oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie
     funkcjonowania placówek oświatowych,
29) prowadzenie   nadzoru   nad   prawidłowym   wykonywaniem   zadań  przez podległe
      placówki oświatowe, zgodnie z kompetencjami organu prowadzącego,
30) przeprowadzanie doraźnych kontroli w placówkach oświatowych.

metryczka


Wytworzył: Piotr Kamiński (12 stycznia 2007)
Opublikował: Piotr Kaminski (12 stycznia 2007, 10:46:18)

Ostatnia zmiana: Marcin Kłodzinski (24 listopada 2009, 12:53:32)
Zmieniono: Zmiana zadań Zespołu Edukacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7734