Obwieszczenia, komunikaty

Obwieszczenia, komunikaty

ROŚKZE.6220.2.29.2022 Obwieszczenie postanowienia o raporcie i o jego doręczeniu

ROŚKZE.6220.2.29.2022 Obwieszczenie postanowienia o raporcie i o jego doręczeniu [...]

Informacja o nowej taryfie opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Informujemy, iż zgodnie z decyzją GD.RZT.70.274.180.2021/D.DW z dnia 03.09.2021r. od dnia 24.09.2021r. na terenie Gminy Koronowo obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe [...]

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Powstał między innymi [...]

Rozporządzenie Nr 3/2020 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

 zmieniające rozporządzenie Nr 1/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. Wojewody Kujawsko Pomorskiego w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze  zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów [...]

Informacja dot. polowań zbiorowych zgłoszonych na terenie Gminy Koronowo

Urząd Miejski w Koronowie przekazuje informacjie dotyczące terminu rozpoczęcia, zakończenia i miejsc przeprowadzania polowań zbiorowych zgłoszonych przez koła łowieckie z terenu gminy Koronowo. Szczegółowe informacje znajdują się w [...]

Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opracowaniu projektu tzw. "uchwały antysmogowej"

Informacja o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie [...]

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Powstał między innymi nowy [...]

Komunikat Burmistrza Koronowa w sprawie zwiększonego przepływu w martwym korycie rzeki Brdy

Informuję, że dnia 26 kwietnia br. (czw.), w godzinach 08:00-11:00,  nastąpi znaczne zwiększenie przepływu wody w martwym korycie rzeki Brdy (do 12-13 m3/s). Właściciele nieruchomości [...]

{3}

[...]

Konkurs wniosków na określone cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Koronowo, dnia 30 sierpnia 2016 r. Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr V/49/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na [...]

Komunikat Burmistrza Koronowa w sprawie płukania martwego koryta rzeki Brdy

KOMUNIKAT Informuję, że dnia 12 sierpnia br. (piątek), od godz. 6:00 w martwym korycie rzeki Brdy nastąpi znaczne zwiększenie przepływu wody, tj. do 13m3/s. Właściciele nieruchomości położonych w [...]

KOMUNIKAT BURMISTRZA w sprawie płukania starego koryta rzeki Brdy

KOMUNIKAT Informuję, że dnia 26 lipca br. (wtorek) odbędzie się płukanie starego koryta rzeki Brdy (nastąpi zwiększenie przepływu wody). W związku z powyższym proszę właścicieli nieruchomości położonych w dolnej [...]

Zawiadomienie RGGiOŚ.6220.2.21.2015

Zawiadomienie Burmistrza Koronowaz dnia 27 czerwca 2016 r.w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [...]

Obwieszczenie RGOŚK.6220.2.3.2016 z dnia 27.06.2016 r.

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [...]

RGOŚK.6220.2.6.2016 Informacja o decyzji

Informacja Burmistrza Koronowa zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa RGOŚK.6220.2.2.2016

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 21.06.2016 r. (PGN)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koronowo [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 21.06.2016 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWAo wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Koronowo [...]

Komunikat w/s płukania starego koryta rzeki Brdy

KOMUNIKATInformuję, że dnia 10 czerwca br. (piątek) odbędzie się płukanie starego koryta rzeki Brdy (nastąpi zwiększenie przepływu wody). W związku z powyższym proszę właścicieli nieruchomości położonych w dolnej [...]

{5}

[...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa- zawiadomienie stron postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Koronowo, 23.06.2015 r. RGGiOŚ.6220.2.4.2015                     O B W I E S Z C Z E N I E zawiadomienie stron postępowania o zakończeniu [...]

Zawiadomienie Burmistrza Koronowa dot. udziału społeczeństwa w sprawie znak: RGGIOŚ.7624/26/10/11/12/13/14/15

Koronowo, dnia 22.06.2015 r. RGGiOŚ.7624/26/10/11/12/13/14/15       Z A W I A D O M I E N I E     Na podstawie art. 36 § 2 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zawiadomieniu stron o wydaniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Koronowo, 19.06.2015 RGGiOŚ.6220.2.4.2015     O B W I E S Z C Z E N I E o zawiadomieniu stron  o wydaniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. [...]

{1}

[...]

Burmistrz Koronowa ogłasza

konkurs wniosków na wsparcie poprzez udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie obejmujących:1. Pomoc w realizacji inwestycji związanych z budową sieci [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 12.11.2012 r.

Konkurs wniosków na wsparcie poprzez udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie   [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wydaniu decyzji z dnia 2012-09-25, znak:RGGiOŚ-7624-09-10-11-12

Obwieszczenie Burmistrza Koronowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy kurnika w Glinkach z dnia 25.09.2012 r. znak:RGGiOŚ-7624-43-09-10-11-12 [...]

Konsultacje społeczne w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi

Burmistrz Koronowa ogłasza, że prowadzone są konsultacje społeczne dot. wprowadzenia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w okresie od 16 sierpnia 2012 r. do 27 sierpnia 2012 r.w sprawie gospodarowania [...]

Obwieszczeni o zawiadomieniu stron w sprawie znak: RGGiOŚ-7624/43/09/10/11/12 o zakończeniu postępowania dowodowego

Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron postępowania o zakończeniu postępowania dowodewego w sprawie znak: RGGiOŚ-7624/34/09/10/11/12  -"Rozbudowa kurnika zlokalizowanego w gospodarstwie rolnym na działce 43/2   w Glinkach, [...]

Zawiadomienie stron postępowania w sprawie znak: RGGiOŚ.6220.2.6.2011

Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o zakończeniu postępowania  dowodowego w sprawie znak: RGGiOŚ.6220.26.2012 pn.: „Budowa budynku handlowo-usługowego  z infrastrukturą techniczną i drogową, placami manewrowymi, [...]

Zawiadomienie stron postępowania w sprawie znak: RGGiOŚ.6220.2.9.2012

Zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie znak:RGGiOŚ.6220.2.9.2012 " Termomodernizacja budynku użytecznościu publicznej przy ul.Pomianowskiego 1 w Koronowie" [...]

Zawiadomienie stron postępowania w sprawie znak: RGGiOŚ-7624/16/10/11/12

Zawiadomienie stron postępowania w sprawie znak: RGGiOŚ-7624/16/10.11.12 " Budowa parku wiatrowego na terenie gminy Koronowo- 2 elektrownie wiatrowe o mocy 2,5 MW każda, na  działkach o nr ew.:69 i 80, obręb ewidencyjny Buszkowo". [...]

Informacja o zamieszczeniu decyzji RGGiOŚ.2.4.2012

Informacja o zamieszczeniu decyzji RGGiOŚ.6220.2.4.2012 w sprawie "Skupu złomu" w Gościeradzu. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie termoizolacji budynku przy ul.Pomianowskiego1 w Koronowie znak: RGGiOŚ.6220.2.9.2012

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie termoizolacji budynku przy ul.Pomianowskiego1 w Koronowie znak: RGGiOŚ.6220.2.9.2012 [...]

Informacja o zamieszczeniu wnioski RGGiOŚ.6220.2.9.2012 w publicznie dostępnym wykazie dokumentów

Informacja o zamieszczeniu wniosku RGGiOŚ.6220.2.2.9.2012  w sprawie termoizolacji budynku przy ul. Pomianowskiego 1 w Koronowie w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierającym informacje o środowisku. [...]

Informacja o zamieszczeniu decyzji RGGiOŚ.6220.2.5.2012

Informacja o zamieszczeniu decyzji RGGiOŚ.6220.2.5.2012 o umorzeniu postępowania w sprawie wydobycie kopaliny pospolitej w Gościeradzu. [...]

Zawiadomienie RGGiOŚ.6220.2.5.2012

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RGGiOŚ.6220.2.5.2012- umorzenie postępowania w  sprawie wydobycia kopaliny pospolitej w Gościeradzu. [...]

Obwieszczenie RGGiOŚ6220.2.5.2012

Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie dot. wydobycia kopaliny pospolitej w Gościeradzu. [...]

Informacja o zamieszczeniu postanowienia RGGiOŚ.62202.4.2012

Informacja o zamieszczeniu postanowienia  znak: RGGiOŚ.6220.2.4.2012 w publicznie dostępnym wykazie  dokumentów zawierających informacje o środowisku. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa - biogazownia , RGGiOŚ-7624-26-010-11-12

Obwieszczenie o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa - biogazowniaRGGiOŚ-7624-26-10-11-12 [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 01.06.2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWAkonkurs wniosków na wsparcie poprzez udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów ochrony środowiska RGGiOŚ.6220.2.5.2012

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów ochrony środowiska RGGiOŚ.6220.2.5.2012 [...]

Zawiadomienie stron postępowania w sprawie budowy parku wiatrowego w Buszkowie ,RGGiOŚ7624/16/10/11/12

Zawiadomienie stron postępowania w sprawie budowy parku wiatrowego w Buszkowie, RGGiOŚ-7624/16/10/11/12 [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji RGGiOŚ.6220.2.3.2012

Zawiadomienie o wydaniu decyzji RGGiOŚ.6220.2.3.2012 [...]

Obwieszczenie o zawiadomienia stron postępowania w sprawie "Przebudowy dróg leśnych w Leśnictwie Brzozowo" , RGGiOŚ.6220.2.3.2012

Obwieszczenie o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie "Przebudowy dróg leśnych         w leśnictwie Brzozowo" , RGGiOŚ.620.2.3.2012 [...]

Obwieszczenie o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie RGGiOŚ.6220.2.3.2012

Obwieszczenie o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie przebudowy dróg leśnych RGGiOŚ.6220.2.3.2012 [...]

Zawiadomienie o udziale społeczeństwa w sprawie RGGiOŚ-7624-16-10-11-12

Zawiadomienie  stron o udziale społeczeństwa w sprawie RGGiOŚ-7624-16-10-11-12 [...]

OBWIESZCZENIE w sprawie: rozpoczęcia procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE w sprawie:  rozpoczęcia procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa parku wiatrowego na terenie gminy Koronowo  [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wydaniu i doręczeniu decyzji w sprawie : RGGiOŚ.6220.2.1.2012

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu i doręczeniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie : „Remontu drogi powiatowejnr 1139C Dziedno-Sitowiec wraz   z budową zjazdów i przepustów na [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia i o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie znak:RGGiOŚ.6220.2.1.2012

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu postanowienia o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i o zakończeniu postępowania dowodowego dot.„Remontu drogi powiatowej nr [...]

Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego - sprawa nr RGGiOŚ.6220.2.1.2012

Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów ochrony środowiska i dokonanie uzgodnień - sprawa nr RGGiOŚ 6220.2.1.2012. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku w miejscowości Salno

Informacja Burmistrza Koronowa dot. kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku w miejscowości Salno [...]

Burmistrz Koronowa Ogłasza konkurs wniosków na wsparcie poprzez udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie

BURMISTRZ KORONOWAOGŁASZAkonkurs wniosków na wsparcie poprzez udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenieobejmujących:1. Pomoc w realizacji inwestycji [...]

Obwieszczenie

Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 33 ust. 1. w związku z art. 79 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RGGiOŚ-7624/5/10

ZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachNa podstawie art. 38 i art. 85, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w sprawie RGGiOŚ-7624/43/09

OBWIESZCZENIE w sprawie: zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia Zgodnie z treścią [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w Sprawie RGGiOŚ-7624/46/09/10

OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w Sprawie RGGiOŚ-7624/45/09/10

OBWIESZCZENIEzawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wydaniu decyzji w sprawie braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Zgodnie z treścią art. 74, ust. 3, art. 63, ust. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w Sprawie RGGiOŚ-7624/41/09

OBWIESZCZENIEzawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wydaniu decyzji w sprawie braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Zgodnie z treścią art. 74, ust. 3, art. 63, ust. [...]

Obwieszczenie Burmistrza w Sprawie RGGiOŚ-7624/5/10

OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów ochrony środowiska o wydanie opinii i dokonanie uzgodnień Zgodnie z art. 10 §1, art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w sprawie RGGiOŚ-7624/45/09

OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Zgodnie z treścią art. 74, [...]

Obwieszczenie w sprawie RGGiOŚ-7624/36/09

OBWIESZCZENIE   w sprawie zawiadomienia  stron postępowania administracyjnego o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach     Działając na podstawie art. [...]

Obwieszczenie w sprawie RGGiOŚ-7624/39/09

OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wydaniu postanowienia w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w sprawie RGGiOŚ-7624/1/10

Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów ochrony środowiska o opinię i dokonanie uzgodnień do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa, z dnia 19.03.2009 r., w sprawie RGGiOŚ-7624/2/09

OBWIESZCZENIE Burmistrza Koronowa z dnia 19 marca 2009 r.   Zgodnie z treścią art. 74, ust. 3, art. 63, ust. 1, art. 69, ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa, z dnia 12.03.2009 r., w sprawie RGGiOŚ-7624/7/09

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów ochrony środowiska o opinię i dokonanie uzgodnień do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa, z dnia 12.03.2009 r., w sprawie RGGiOŚ-7624/6/09

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów ochrony środowiska o opinię i dokonanie uzgodnień do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa, z dnia 12.03.2009 r., w sprawie OŚ-7624/14/08/09

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA   w sprawie: zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego  przedsięwzięcia polegającego na:  zmianie [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 11 lutego 2009 roku, w sprawie OŚ-7624/19/08/09

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA       Na podstawie z art. 46a ust. 5 i art.19 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.) i w związku z [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 04 lutego 2009 roku, w sprawie OŚ-7624/15/08/09

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA         Na podstawie z art. 46a ust. 5 i art.19 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150) i w związku z [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 30 stycznia 2009 roku, w sprawie obowiązków osób posiadających psy

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA Z DNIA 30.01.2009 r. w sprawie obowiązków osób posiadających psy.               Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 13 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA KORONOWA z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie zużytego sprzętu  elektrycznego i elektronicznego   Informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 09.01.2009 r.

Koronowo,dnia 9 stycznia 2009 r. RGG i OŚ/7610/1/08 OBWIESZCZENIEBURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art. 29, art.30 oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 20.12.2008 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 20 grudnia 2008 r.             [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 06 listopada 2008 r. w sprawie OŚ-7624/11/08

Koronowo, dnia 06.11.2008 r. BURMISTRZ KORONOWA OŚ-7624/11/08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 06 listopada 2008 r. w sprawie: zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 30 października 2008 r. w sprawie OŚ-7624/17/08

Koronowo, dnia 30.10.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/17/08 OBWIESZCZENIE Burmistrza Koronowa z dnia 30 października 2008 r. Zgodnie z treścią art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie OŚ-7624-12-08

Koronowo, dnia 29 października 2008 r. BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/12/08         OBWIESZCZENIE                  Burmistrz [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia OŚ-7624/31/06/07/08

Koronowo, 27 października 2008 r. OŚ-7624/31/06/07/08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia    Na podstawie art. 19 ust [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/11-08 z dnia 15 października 2008 r.

OŚ-7624/11/08   O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORONOWA z dnia 15 października 2008 r. w sprawie zawiadomienia stron o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/12/08

OŚ-7624/12/08   O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORONOWA z dnia 15 października 2008 r. w sprawie zawiadomienia stron o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/31/06/07/08

Koronowo, dnia 5 września 2008 r. OŚ- 7624/31/06/07/08     Z A W I A D O M I E N I E   Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z [...]

Obwieszczenie OŚ-7624/11/08

Koronowo, dnia  5 września  2008 r. OŚ-7624/11/08       OBWIESZCZENIE   Burmistrz Koronowa zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że wniosek w sprawie wydania decyzji  o [...]

Obwieszczenie w sprawie OŚ-7624/17/08

Koronowo, dnia  5 września  2008 r. OŚ-7624/17/08       OBWIESZCZENIE   Burmistrz Koronowa zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że wniosek   w sprawie wydania decyzji  o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w sprawie wydanie decyzji OŚ-7624/11/07/08

Koronowo, dnia 5 września 2008r. 7624/11/07/08     O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORONOWA w sprawie zawiadomienia stron o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie OŚ-7624/12/08

Koronowo, dnia 25 sierpnia 2008 r. BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/12/08         OBWIESZCZENIE Burmistrz Koronowa zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że wniosek w sprawie wydania decyzji  o [...]

Komunikat Burmistrza Koronowa z dnia 21.08.2008 r.

BURMISTRZ KORONOWAOŚ-6225/2/08KOMUNIKATBURMISTRZA KORONOWAz dnia 21 sierpnia 2008 r.Zawiadamiam mieszkańców Koronowa, że w dniu 27 sierpnia 2008 r. w godzinach od 6:00 do 8:00 Elektrownie Wodne Sp. z o.o. Koronowo w Samociążku dokonają [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/11/08

OŚ-7624/11/08 OBWIESZCZENIE Burmistrza Koronowa z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu postanowienia i wystąpieniu do organów współdziałających o  opinię i dokonanie uzgodnień do decyzji o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/6/08

Koronowo, dnia 05.08.2008 r. OŚ-7624/6/08       OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA   w sprawie: zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/1/08

Koronowo, dnia 04.08.2008 r. OŚ-7624/1/08      OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA   w sprawie: zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postepowania w sprawie OŚ-7624/14/08

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 31.07.2008 r. w sprawie OŚ-7624/12/08

Koronowo, dnia 31.07.2008 r. OŚ-7624/12/08     OBWIESZCZENIE Burmistrza Koronowa z dnia 31 lipca 2008 r.   Zgodnie z treścią z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (jt. z [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 25.07.2008 r. w sprawie OŚ-7624/15/08

Koronowo, dnia 25.07.2008 r. OŚ-7624/15/08 OBWIESZCZENIE Burmistrza Koronowa z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających o  opinię i dokonanie [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/9/08

Koronowo, dnia 30.06.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ- 7624/9/08 O b w i e s z c z e n i e o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 19 ust 2, pkt.4a, ustawy z [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/11/07/08

OŚ 7624/11/07/08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wszczęcia procedury z udziałem [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/10/08

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORONOWA z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zawiadomienia stron o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/2/08

Koronowo, dnia 19.06.2008 r. OŚ-7624/2/08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie: zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na [...]

Komunikat Burmistrza Koronowa z dnia 17 czerwca 2008 r.

KOMUNIKAT BURMISTRZA KORONOWA z dnia 17 czerwca 2008 r. Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tj. 2005 r. Dz. U. Nr 236 poz. 2008 ze zm.) zawiadamiam, że na [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

O B W I E S Z CZ E N I E Burmistrza Koronowa z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest Na podstawie § 7 ust. 1 - 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie okresowej oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

OBWIESZCZENIE Burmistrza Koronowaz dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie okresowej oceny stanu i możliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest Na podstawie § 3 ust.3, § 4 ust.1-3 i § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 03.06.2008 r. w sprawie OŚ-7624/11/08

Koronowo, dnia 03 czerwca 2008 r. OŚ-7624/11/08 OBWIESZCZENIE zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 21.04.2008 r. w sprawie OŚ-7624/10/08

Koronowo, dnia 21 kwietnia 2008 r.OŚ-7624/10/08 OBWIESZCZENIE zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do [...]

Zawiadomienie Burmistrza Koronowa z dnia 14.04.2008 r. w sprawie OŚ-7624/9/08

Koronowo, dnia 14 kwietnia 2008 r. OŚ-7624/9/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Zgodnie [...]

Apel 2008 Wiosenne porządki

A P E L Burmistrz Koronowa zwraca się z apelem do OKSM w Koronowie, sołtysów, dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, rodziców, organizacji społecznych oraz do wszystkich pozostałych [...]

Zawiadomienie Burmistrza Koronowa z dnia 08.04.2008 r. w sprawie OŚ-7624/8/08

Koronowo, dnia 08.04.2008 r. OŚ-7624/8/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 06.03.2008 r. w sprawie OŚ-7624/6/08

Koronowo, dnia 06.03.2008 r. OŚ-7624/6/08 OBWIESZCZENIE zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia do sprawy OŚ-7624/4/07/08

Koronowo, dnia 29 lutego 2008 r. BURMISTRZ KORONOWA OŚ- 7624/4/07/08 O b w i e s z c z e n i e o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 19 ust 2, [...]

Zawiadomienie Burmistrza Koronowa z dnia 26.02.2008 r. w sprawie OŚ-7624/7/08

Koronowo, dnia 26.02.2008 r. OŚ-7624/7/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 30.01.2008 r. w sprawie OŚ-7624/2/08

Koronowo, dnia 30.01.2008 r. BURMISTRZ KORONOWA OŚ-7624/2/08 OBWIESZCZENIE zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 30.01.2008 r. w sprawie OŚ-7624/1/08

Koronowo, dnia 30.01.2008 r. BURMISTRZ KORONOWA OŚ-7624/1/08 OBWIESZCZENIE zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 28.01.2008 r. w sprawie OŚ-7624/4/08

Koronowo, dnia 28.01.2008 r. BURMISTRZ KORONOWA OŚ-7624/4/08 OBWIESZCZENIE zawiadomienie o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4, art. 41 §1, art. 49 i art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks [...]

Obiweszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 28.01.2008 r. w sprawie OŚ-7624/3/08

Koronowo, dnia 28.01.2008 r. Burmistrz Koronowa OŚ-7624/3/08 OBWIESZCZENIE zawiadomienie o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4, art. 41 §1, art. 49 i art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks [...]

Komunikat Burmistrza Koronowa dot. szkolenia

Komunikat Burmistrza Koronowa Informuje, że Urząd Miejski w Koronowie wraz z Kujawsko – Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie w ramach powszechnej edukacji ekologicznej w dniu 07 lutego 2008 r. w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

O B W I E SZ CZ E N I E Burmistrza Koronowa z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest Na podstawie § 7 ust. 1 - 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 25 stycznia 2008 r.w sprawie okresowej oceny stanu i możliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest

OBWIESZCZENIE Burmistrza Koronowaz dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie okresowej oceny stanu i możliwości użytkowania wyrobów zawierających azbestNa podstawie § 3 ust.3, § 4 ust.1-3 i § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 15.01.2009 r. w sprawie obowiązków posiadaczy wyrobów zawierających azbest.

Koronowo, dnia 15.01.2009 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie obowiązków posiadaczy wyrobów zawierających azbest    Na podstawie § 7 ust. 1 - 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 12 listopada 2007 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 12 listopada 2007 r. Na podstawie art. 5 ust.1, pkt.4, ust. 6 i art. 10 ustawy z [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 8 października 2007 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 08 października 2007 r. w sprawie odpadów dopuszczonych do wykorzystania jako paliwo w instalacjach grzewczych Na podstawie rozporządzenia Ministra [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa

OBWIESZENIE BURMISTRZA KORONOWA Z DNIA 18.09.2007 r. w sprawie obowiązków osób posiadających psy Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2005 [...]

metryczka