Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Koronowo: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku gospodarczo - użytkowego ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek.
Numer ogłoszenia: 185771 - 2016; data zamieszczenia: 22.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 80455 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie, ul. Szosa Kotomierska 3, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3822810, faks 52 3822810.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku gospodarczo - użytkowego ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku gospodarczo - użytkowego ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. Paderewskiego 3 w Koronowie na żłobek. Zamawiający zakłada: utworzenie 6 sal (trzy sale do zabaw oraz 3 sale do odpoczynku) łącznie dla 48 dzieci, wraz z zapleczem higieniczno - sanitarnym na każdej kondygnacji, zlokalizowanie na parterze budynku kuchni wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, montaż dźwigu osobowego, W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do: a) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dokumentacji budowlanej powykonawczej, b) uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ. Dokumentacja projektowa opracowana przez PALIGA Pracownia Projektowa z siedzibą w Koronowie przy ul. Aleje Wolności, na którą składają się projekt wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.11.13.00-1, 45.45.30.00-7, 45.23.32.00-1, 45.11.12.00-0, 45.32.10.00-3, 45.33.20.00-3, 45.31.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Jeżbud Firma Usługowo-Handlowa Dariusz Jeżewski, ul. Błądzimska 52, 85-553 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1301791,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1489000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 1489000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2134533,96

  • Waluta: PLN .

metryczka


Wytworzył: Marcin Kłodziński (22 sierpnia 2016)
Opublikował: Marcin Kłodzinski (22 sierpnia 2016, 13:36:09)
Podmiot udostępniający: Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1382