w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Koronowo.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.97.2024
z dnia 22.05.2024 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Koronowo.

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 5a § 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609) i uchwały Nr XLI/321/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 1 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2017 r. poz. 672) zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Koronowo.

§ 2
Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii w sprawie nadania nazwy ulicy położonej      w Gminie Koronowo w miejscowości Koronowo na działkach o numerach ewidencyjnych 65/8, 65/20, 66/3 i 66/7.

§ 3.
1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 23 maja do dnia 21    czerwca 2024 r.
2. Konsultacje przeprowadzone będą w formie formularza konsultacji zawierającego propozycję nazw zachowujących równowagę między rodzajami już istniejącymi (nazwy run leśnych)   na danym obszarze (Konwaliowa, Paprociowa, itd.). Wyboru należy dokonać zaznaczając jedną nazwę spośród podanych propozycji.
3. Formularz konsultacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i będzie do pobrania:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.koronowo.pl zakładka Konsultacje społeczne,
2) na stronie internetowej www.koronowo.pl,
3) w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Koronowie, w dniach i godzinach urzędowania.
5. Wypełniony formularz należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, w dniach i godzinach urzędowania lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo.
6. Propozycje należy składać do dnia 21 czerwca 2024 r., propozycje przesłane po tym dniu nie będą brane pod uwagę.

§ 4
Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                              Burmistrz Koronowa
                             Patryk Mikołajewski


Formularz Konsultacji (142kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (23 maja 2024)
Opublikował: Dorota Szulc (23 maja 2024, 09:46:16)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 181