Przetargi unieważnione z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)zamówienie na:

Dostosowanie 12 miejsc w Żłobku Samorządowym w Koronowie dla dzieci wymagających szczególnej opieki poprzez utworzenie sali doświadczania świata

zamawiający: Żłobek Samorządowy w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 3/2017 'Maluch 2017 plus'
wartość: pon. 30 000 euro
termin składania ofert: 17 listopada 2017  13:30
przyczyna unieważnienia: zamieszczono w pliku pdf 

zamówienie na:

Dostosowanie 12 miejsc w Żłobku Samorządowym w Koronowie dla dzieci wymagających szczególnej opieki poprzez wyposażenie gabinetu logopedycznego

zamawiający: Żłobek Samorządowy w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 4/2017 'Maluch 2017 plus'
wartość: pon. 30 000 euro
termin składania ofert: 17 listopada 2017  13:30
przyczyna unieważnienia: zamieszczono w pliku pdf 

zamówienie na:

Dostosowanie 16 miejsc w Żłobku Samorządowym we Wtelnie dla dzieci wymagających szczególnej opieki poprzez wyposażenie gabinetu logopedycznego

zamawiający: Żłobek Samorządowy we Wtelnie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 5/2017 'Maluch 2017 plus'
wartość: pon. 30 000 euro
termin składania ofert: 17 listopada 2017  13:30
przyczyna unieważnienia: zamieszczono w pliku pdf 

zamówienie na:

Dostosowanie 12 miejsc w Żłobku Samorządowym w Koronowie dla dzieci wymagających szczególnej opieki poprzez wyposażenie sali integracji sensorycznej

zamawiający: Żłobek Samorządowy w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 6/2017 'Maluch 2017 plus'
wartość: pon. 30 000 euro
termin składania ofert: 17 listopada 2017  13:30
przyczyna unieważnienia: zamieszczono w pliku pdf 

zamówienie na:

„Dzierżawa sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie jesienno- zimowym 2017/2018”

zamawiający: Miejsko-Gminny Osrodek Sportu i Rekreacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: TA.216.8.2017
wartość: wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydany
termin składania ofert: 16 października 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Zgonie z Art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) 

zamówienie na:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół we Wtelnie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.21.2017
wartość: poniżej 5.225.000 euro
termin składania ofert: 28 września 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół we Wtelnie. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej. W przedmiotowym postępowaniu ceny ofert przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej  

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Zagospodarowanie terenu działki nr 247 we Wtelnie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: IPP.247.38.2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 28 sierpnia 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbudowa drogi gminnej do Kadzionki

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.18.2017
wartość: poniżej 5.225.000 euro
termin składania ofert: 11 sierpnia 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.  

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku administracji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2/ZP/2017
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 5 lipca 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym p.n. Termomodernizacja budynku administracji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/ZP/2017
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 16 czerwca 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: IPP-ZP.271.10.2017
wartość: powyżej 209.000 euro
termin składania ofert: 23 maja 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: poniżej zamieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Koronowie”

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: IPP.271.10.2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 28 kwietnia 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: podano poniżej 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Koronowo.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.3.2017
wartość: poniżej 209.000 euro
termin składania ofert: 20 kwietnia 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony pn. Budowa studni głębinowej w Wiskitnie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.272.6.2017
wartość: poniżej 5.225.000 euro
termin składania ofert: 12 kwietnia 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: Zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywny zakup gruzu ceglano – betonowego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. - w organizacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.3.2017
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 4 kwietnia 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)