Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 37) starsze przetargi »zamówienie na:

Sukcesywne dostawy koagulantu-siarczanu żelazawego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/14/10
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 14 grudnia 2010  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy olej napędowego

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 4/ZP/2010
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 9 grudnia 2010  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sprzedaż: samochodu asenizacyjnego Star 28, tokarki uniwersalnej TUE 35

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Sprzedaż majatku ruchomego
nr sprawy: NZ/08/10
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 8 grudnia 2010  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan dla celów grzewczych wraz z dostawą, montażem i dzierżawą dwóch zbiorników dla Zespołu Szkół w Mąkowarsku.

zamawiający: Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE-VIII-341-24/10
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 6 grudnia 2010  08:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

na świadczenie usług opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Koronowo świadczone w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KR.340-6/10
wartość: pow. 14.000 euro
termin składania ofert: 30 listopada 2010  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa wraz z transportem pospółki żwirowej

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/13/10
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 29 listopada 2010  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/12/10
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 17 listopada 2010  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE NAWIERZCHNI ULIC WRAZ Z ODWODNIENIEM OM KOTOMIERSKA W KORONOWIE DLA ULIC NADRZECZNA, STRUMYKOWA, POGODNA, POCHMURNA I SŁONECZNA – I ETAP.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP 341-18/10
wartość: poniżej 4.845.000 euro
termin składania ofert: 15 listopada 2010  09:00
wynik postępowania: Podano poniżej 

zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie (modernizacji) drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami w obrębach geodezyjnych: Salno (dz. Nr 52/7 i 75) i Gogolin (dz. Nr. 93/1 i 93/2)

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg
nr sprawy: IPR-ZP 341-16/10
wartość: poniżej 4.845.000 euro
termin składania ofert: 2 listopada 2010  09:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY informuję, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonał wyboru oferty jako oferty najkorzystniejszej, oferty firmy ALSTAL-DROGI Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno Na postępowanie wpłynęła jedna oferta – spółki ALSTAL-DROGI Spółka z o.o. z siedzibą w Mogilnie przy ul. Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno Została ona uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych ofert, niepodlegających odrzuceniu i uzyskała 100 punktów w kryterium cena – 100 %. Jednocześnie informuję, że w związku zaistnieniem przesłanek określonych w art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. A uPzp Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prze upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2) uPzp.  

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/11/10
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 26 października 2010  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego sanitarnego wraz z noszami głównymi samojezdnymi.

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 3/ZP/2010
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 20 października 2010  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

sukcesywną dostawę oleju opałowego

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-Zp 341-15/10
wartość: poniżej 193.000 euro
termin składania ofert: 19 października 2010  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

budowę sieci komputerowej w budynku Urzędu Miejskiego w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP 341-14/10
wartość: poniżej 4.845.000 euro
termin składania ofert: 18 października 2010  09:00
wynik postępowania: poniżej. 

zamówienie na:

„WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE (MODERNIZACJI) DROGI GMINNEJ, DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W TECHNOLOGII NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ Z POWIERZCHNIOWYM UTRWALANIEM EMULSJĄ I GRYSAMI W OBRĘBACH GEODEZYJNYCH: SALNO (DZ. NR 52/7 i 75) I GOGOLIN (DZ. NR. 93/1 i 93/2)"

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Ipr-ZP 341-13/10
wartość: poniżej 4.845.000 euro
termin składania ofert: 14 października 2010  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). Na postępowanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna oferta.  

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/10/10
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 12 października 2010  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2010/2011 do Szkół Gminy Koronowo

zamawiający: Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg neograniczony
nr sprawy: MGZE-VIII-341-13/10
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 8 października 2010  09:00
wynik postępowania: zamiszczono poniżej 

zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM KOTOMIERSKA w Koronowie dla ulic Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna i Słoneczna - I etap.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP 341-11/10
wartość: poniżej 4.845.000 euro
termin składania ofert: 8 października 2010  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy materiałów stalowych i gazów

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/09/10
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 22 września 2010  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy paliw płynnych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/08/10
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 6 września 2010  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Budowa małego szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej w Buszkowie

zamawiający: Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE-VIII-341-11/10
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art.11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 12 sierpnia 2010  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 37) starsze przetargi »