Przetargi rozstrzygnięte z 2007 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 31) starsze przetargi »zamówienie na:

Przebudowę pomieszczeń piwnicy budynku Zespołu Szkół we Wtelnie na potrzeby przedszkola

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2007  09:00
wynik postępowania: poniżej 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Samociążku gm. Koronowo

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot określonych art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 grudnia 2007  09:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Samociążku, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej PROJEKT sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży przy ul. Korfantego 9, 64-800 Chodzież. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 98.820,00 zł brutto, w związku z powyższym uzyskała w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium cena, wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najwyższą liczbę punktów – 100. Pozostałe oferty uzyskały następującą punktację : Oferta nr 2 - Zakład Usług Technicznych „PROBUDIN” sp. z o.o., ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz – 71,05 punktów. Oferta nr 3 - MP Inżynieria Sanitarna mgr inż. Maciej Roszkiewicz Os. Przyjaźni 10/238, 61-685 Poznań – 67,50 punktów.  

zamówienie na:

Zaciągnięcie zobowiązania kredytowego na kwotę 601.974,00 zł na okres 2008-20011 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną i budowę nawierzchni ul. Kwiatowej w Koronowie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty określ. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 19 listopada 2007  09:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY oraz O WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ ODRZUCON0 Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaciągnięcie zobowiązania kredytowego na kwotę 601.974,00 zł na okres 2008 – 2011 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną i budowę nawierzchni ul. Kwiatowej w Koronowie”, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Bank Spółdzielczy w Koronowie z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 22, 86-010 Koronowo za oferowaną Stopę Stałej Marży - 98,00. Poniżej przedstawiam streszczenie oceny ofert i punktację przyznaną ocenianym ofertom. Numer oferty i nazwa Wykonawcy Liczba pkt w kryteriumCena / Stopa Stałej Marży Razem Oferta nr 2Bank Spółdzielczy w Koronowie 100 100 Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 , pkt 2 ustawy – Prawo została odrzucona oferta złożona przez Bank Ochrony Środowiska oddział w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej 13, 85-950 Bydgoszcz. Przedmiotowa oferta została odrzucona w związku z faktem, Wykonawca przedstawił cenę realizacji zamówienia w sposób niezgodny z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, część IV, pkt 6 i część V pkt 2 i 3.  

zamówienie na:

na usługi opiekuńcze dla osób, z terenu Miasta i Gminy Koronowo świadczone w okresie, od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 8 listopada 2007  10:00
wynik postępowania: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie zawiadamia, że w wyniku postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Ofertą tą była oferta Punktu Opieki nad Chorym w Domu w Koronowie, Pani Ewy Malak. 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.:Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową nawierzchni ulic w starej części miasta Koronowa.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot z art. 11 ust. 8 ust. Pzp.
termin składania ofert: 18 października 2007  09:00
wynik postępowania: patrz poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 10 października 2007  11:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Koronowie przy ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowych, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z poźn. zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez: Zadanie nr 1: TRANSTECH, Maria Helm, Michał Helm, Spółka Jawna, ul. Grunwaldzka 207-209, 85-451 Bydgoszcz, za cenę brutto 63.397,30 zł i terminem realizacji zamówienia 24 godziny. Zadanie nr 2: P.P.U ERZET s.c. Ż.Powała, R. Guzik, ul. Żeglarska 38, 85-529 Bydgoszcz, za cenę brutto 11.002,00 zł i terminem realizacji zamówienia 6 godzin. Zadanie nr 3: GRENE Sp. z o.o. Modła Królewska, ul. Skandynawska 1, 62-571 Stare Miasto, za cenę brutto 15.417,65 zł i terminem realizacji zamówienia 72 godziny. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszych Wykonawców spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawiera najkorzystniejsze ceny brutto i terminy realizacji zamówienia.  

zamówienie na:

Rozbudowę budynku remizy OSP w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot z art.11 ust. 8 ust. Pzp
termin składania ofert: 27 września 2007  09:00
wynik postępowania: Koronowo dnia, 2007-10-24 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę budynku remizy OSP w Koronowie”, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty nr 2, złożonej przez Wykonawcę – „IZOBUD GARDEN” Józef Karpiński z siedzibą w Świeciu przy ul. Zamkowej 3, 86-100 Świecie. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 208.193,34 zł brutto a w związku z powyższym uzyskała w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium cena, wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. najwyższą liczbę punktów – 300. Pozostałe oferty uzyskały następującą punktację : Oferta nr 1 - WIMAR Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24 86-010 Koronowo - 274,11 pkt Oferta nr 3 - Firma „KORBUD” Józef Korczak, ul. Przemysłowa 9 86-010 Koronowo – 288,69 pkt Oferta nr 4 - Zakład Remontowo-Budowlany REMBUD Mały Rudnik 5a 86-302 Grudziądz 4 – 233,01 pkt  

zamówienie na:

dostawę oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych w Gminie Koronowo w sezonie grzewczym 2007/2008

zamawiający: Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 11 września 2007  09:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie z siedzibą w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych w Gminie Koronowo w sezonie grzewczym 2007/2008, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Firmę TANK Sp. J. z siedzibą w Toruniu przy ul. Chrzanowskiego 11. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ oraz przedstawia najniższą cenę, tj. 183.867,20 zł brutto. 

zamówienie na:

Budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia i pieszojezdni na ul. Kwiatowej w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progu określ art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamów. publ.
termin składania ofert: 21 sierpnia 2007  09:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia i pieszojezdni na ul. Kwiatowej w Koronowie Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty wspólnej, złożonej przez Wykonawców – WIMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie przy ul. Nadrzecznej 24, 86-010 Koronowo oraz P.P.H.U. NOVEL z siedzibą w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 47. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ oraz przedstawia najniższą cenę, tj. 1.323.527,35 zł brutto.  

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 23 lipca 2007  11:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Koronowie przy ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z poźn. zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez: FHU "KOLANKO bis" Jerzy Papierski, ul. Kajakowa 7, 86-010 Koronowo. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawiera najkorzystniejszą cenę brutto tj. 16.779,86 PLN. 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy olejów silnikowych i płynów

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 17 lipca 2007  11:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Koronowie przy ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy olejów silnikowych i płynów, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z poźn. zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Petrol-Com" Renata Rudnicka, ul. Bydgoska 39, 86-061 Brzoza. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawiera najkorzystniejsze ceny brutto za 1 litr tj. 1. Boxol 26 - 6,11 zł, 2. DOT 4 - 11,10 zł, 3. Hipol GL 480W90 - 5,22 zł, 4. Olej hydrauliczny 46 - 3,75 zł, 5. Lunaten - 5,85 zł, 6. Lux 10 - 3,77 zł, 7. R-3 - 4,58 zł, 8. SHPD 15W40 - 7,04 zł, 9. Superol CB30 - 5,07 zł 10. Superol CC 30 - 5,16 zł, 11. Płyn zimowy do spryskiwaczy - 1,75 zł, 12. Petrygo - 3,45 zł, 13. Selektol - 6,32 zł, 14. DA-1 - 9,82. zł Z sumowana cena oferty wynosiła 44414,20 zł.  

zamówienie na:

Dostawa paliw płynnych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 4 lipca 2007  11:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Koronowie przy ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa paliw płynnych, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z poźn. zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez: Naftpol sp. j. Anna Zwiewka, Arkadiusz Zwiewka ul.Leśna 5 86-010 Koronowo Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawiera najkorzystniejsze ceny brutto tj. etylina Pb-95 4,30 zł, olej napędowy 3,69 zł. 

zamówienie na:

dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Koronowo w okresie od 1 września 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Koronowo w miejscowościach: Buszkowo, Łąsko Wielkie, Wierzchucin Królewski, Witoldowo, Sitowiec i Wtelno.

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 4 lipca 2007  10:00
wynik postępowania: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie zawiadamia, iż w wyniku postępowania przetargowego dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożone przez Firma Gastronomiczna Halina Pyszczyńska - Wołowicz, Kowalewo, ul. Leśna 3a, 89-200 Szubin.  

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy wodomierzy do wody zimnej klasy "B" wraz z kompletem uszczelek

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 14 czerwca 2007  11:30
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Koronowie przy ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy wodomierzy do wody zimnej klasy "B" wraz z kompletem uszczelek, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z poźn. zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez: PPHU GROWO Tomasz Wierciński ul. Gen. Świerczewskiego 23 66-200 Świebodzin. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawiera najkorzystniejsze ceny brutto tj. wodomierz fi 15 - 37,33 zł, wodomierz fi 20 - 44,80 zł, wodomierz fi 25 - 141,87 zł, Gwarancja 36 miesięcy. 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Koronowo w miejscowościach: Buszkowo, Łąsko Wielkie, Wierzchucin Królewski, Witoldowo, Sitowiec i Wtelno.

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ponizej 60.000 EURO
termin składania ofert: 6 czerwca 2007  10:00
wynik postępowania: przetarg nie odbył się ze względu na brak ofert 

zamówienie na:

modernizację pracowni rentgenowskiej

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 4 czerwca 2007  12:00
wynik postępowania: Nr postępowania: 01/ZP/20 07 Koronowo, dn. 06.06.2007r. Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego NA WYKONAIE MODERNIZACJI PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo, zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonej procedury przetargu nieograniczonego na wykonanie Modernizacji Pracowni Rentgenowskiej, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty następującego Wykonawcy: Oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych „INŻBUD” ul. W.Witosa 1G/1, 86-010 Koronowo Wartość brutto: 114 696,68 zł. Uzasadnienie wyboru : złożono jedną ważną ofertę nie podlegającą odrzuceniu.  

zamówienie na:

zorganizowanie obozu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w wieku 9-16 lat

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 30 kwietnia 2007  09:00
wynik postępowania: IPR – ZP 341-9/5/07 Koronowo dnia 2007-05-11 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY i O WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA ODRZUCONA Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez z siedzibą w Koronowie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór organizatora obozu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w wieku 9-16 lat, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – Ośrodek Wypoczynkowy „OMEGA” Katarzyna Sprusik z siedzibą w Przywidzu przy ul. Szkolnej 3, 83-047 Przywidz. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 30.240,00 zł brutto. Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców: Oferta Wykonawcy – ALT TOUR Biuro Podróży z siedzibą w Rybniku przy ul. Rudzkiej 394, 44-200 Rybnik. Przedmiotowa oferta została odrzucona w związku z faktem, że Wykonawca nie przesłał do Zamawiającego w wyznaczonym terminie 7 dni zgody na poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny złożonej oferty.  

zamówienie na:

Dostawa pomp głębinowych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 5 kwietnia 2007  11:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Koronowie przy ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę pomp głębinowych, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako ofert najkorzystniejszych oferty złożone przez Wykonawców : 1.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilość punktów:100, cena brutto:10516,4 PLN, gwarancja: 36 miesięcy, 2.POMPAX Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 2, 64-100 Leszno, ilość punktów:100, cena brutto:10043,4 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 3.POMPAX Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 2, 64-100 Leszno, ilośc punktów:100, cena brutto:10921,17 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 4.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilość punktów:93,29, cena brutto:7827,52 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 5.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilość punktów:85,26, cena brutto:8790,1 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 6.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilośc punktów:97,68, cena brutto:6885,68 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 7.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilość punktów:100, cena brutto:3978,42 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 8.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilośc punktów:87,69, cena brutto:5214,28 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 9.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilość punktów:88,12, cena brutto:5181,34 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 10.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilość punktów:84,26, cena brutto:7559,12 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 11.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilośc punktów:100, cena brutto:5624,20 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 12.POMPAX Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 2, 64-100 Leszno, ilość punktów:90,69, cena brutto:6884,42 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 13.POMPAX Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 2, 64-100 Leszno, ilośc punktów:95,97, cena brutto:5863,75 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 14.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilość punktów:83,3, cena brutto:7827,52 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 15.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilość punktów:93,25, cena brutto:7827,52 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 16.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilość punktów:87,12, cena brutto:6516,02 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 17.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilośc punktów:81,99, cena brutto:6070,72 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 18.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilośc punktów:94,56, cena brutto:3104,90 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 19.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilośc punktów:100, cena brutto:3978,42 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 20.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilośc punktów:91,08, cena brutto:5181,34 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 21.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilośc punktów:89,89, cena brutto:5624,20 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 22.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilośc punktów:97,95, cena brutto:6885,68 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 23.POMPAX Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 2, 64-100 Leszno, ilość punktów:83,68, cena brutto:3102,84 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 24.POMPAX Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 2, 64-100 Leszno, ilośc punktów:88,69, cena brutto:4914,53 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 25.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilość punktów:82,48, cena brutto:5624,20 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 26.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilość punktów:100, cena brutto:3273,26 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 27.POMPAX Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 2, 64-100 Leszno, ilość punktów:100, cena brutto:3699,93 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 28.POMPAX Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 2, 64-100 Leszno, ilość punktów:100, cena brutto:3699,93 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 29.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilość punktów:100, cena brutto:3978,42 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 30.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilość punktów:89,98, cena brutto:5439,38 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 31.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilośc punktów:94,03, cena brutto:5181,34 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 32.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilość punktów:89,5, cena brutto:5477,80 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 33.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilośc punktów:100, cena brutto:3978,42 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 34.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilość punktów:100, cena brutto:3674,64 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 35.POMPAX Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 2, 64-100 Leszno, ilość punktów:99,78, cena brutto:3051,80 PLN, gwarancja:36 miesięcy 36.POMPAX Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 2, 64-100 Leszno, ilośc punktów:99,78, cena brutto:3051,80 PLN, gwarancja:36 miesięcy. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszych Wykonawców spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawiera najkorzystniejsze ceny brutto i warunki gwarancji. 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy emulsji i masy asfaltowej

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 29 marca 2007  11:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Koronowie przy ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy emulsji i masy asfaltowej, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Drogbud” Spółka z o.o., ul. Młyńska 5 89-100 Nakło n. Not. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawierała najkorzystniejsze ceny brutto tj. 1.Emulsja asfaltowa – 1128,50 zł za 1 tonę 2.Masa asfaltowa na zimno – 555,10 zł za 1 tonę 3.Masa asfaltowa mineralna na gorąco – ścieralna – 280,60 zł za 1 tonę 

zamówienie na:

Dostawę mieszaczy wodno – powietrznych szt 2 oraz filtrów ciśnieniowych pionowych szt 2

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 23 marca 2007  11:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Koronowie przy ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę mieszaczy wodno – powietrznych szt 2 oraz filtrów ciśnieniowych pionowych szt 2, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOTŁOREMBUD” Leszek Cichosz, Bogdan Szatlach Spółka Jawna, ul. Ołowiana 13, 85-461 Bydgoszcz. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawierała najkorzystniejsze warunki, tj Cena brutto: 39503,6 zł Gwarancja szczelności: 84 miesiące Gwarancja na pozostałe elementy: 48 miesięcy 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 31) starsze przetargi »