Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Koronowie”

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: IPP.271.10.2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 28 kwietnia 2017  09:00
wynik postępowania: podano poniżej 
IPP.271.10.2017                                 Koronowo, 19.04.2017r.                                                        

Zapytanie ofertowe
 
I. Gmina Koronowo zwraca się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Koronowie” w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
II. Prosimy o złożenie oferty i dokonanie kalkulacji kosztów wynagrodzenia należnego wykonawcy za wykonanie usługi  pełnienia  nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
III. Nadzór inwestorski obejmuje zakres robót związanych z Termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 w Koronowie i obejmuje w szczególności realizację niżej wymienionego zakresu robót:
ROZBIÓRKA KOMINA (szczegółowy zakres robót zgodnie z przedmiarem i projektem budowlanym)
1) Demontaż kostki betonowej wokół komina,
2) Montaż lekkich rusztowań,
3) Rozebranie cokołu i części nadziemnej komina sposobem ręcznym,
4) Rozebranie części podziemnej komina,
5) Uzupełnienie wykopów po fundamentach zagęszczonym piaskiem.
DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH (szczegółowy zakres robót zgodnie z przedmiarem
i projektem budowlanym)
1) Rozebranie istniejącego wsypu na opał, drzwiczek stalowych, zamurowanie otworu bloczkami betonowymi,
2) Demontaż kostki betonowej wokół zsypu,
3) Osuszenie, oczyszczenie ścian fundamentowych, wyrównanie ubytków zaprawą cementową,
4) Zagruntowanie ścian , wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
5) Izolacja termiczna z HYDROSTYRU,
6) Wykonanie warstwy z siatki z włókna szklanego na zaprawie klejowej,
7) Montaż folii kubełkowej na odcinku od ławy fundamentowej do poziomu terenu.
DOCIEPLENIE COKOŁU (szczegółowy zakres robót zgodnie z przedmiarem i projektem budowlanym)
1) Wykucie krat, rozebranie parapetów z blachy nie nadającej się do użytku, zabezpieczenie okien płytami pilśniowymi i folią malarską,
2) Skucie ościeży,
3) Oczyszczenie i zmycie podłoża,
4) Izolacja ścian w systemie dyspersyjnym,
5) Izolacja termiczna ścian fundamentowych z HYDROSTYRU,
6) Ocieplenie ścian płytami styropianowymi frezowanymi, ocieplenie ościeży,
7) Montaż siatki z włókna szklanego na zaprawie klejowej,
8) Gruntowanie, wykonanie tynku mozaikowego.
DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH (szczegółowy zakres robót zgodnie z przedmiarem
i projektem budowlanym)
1) Rozebranie zadaszeń lekkich i żelbetowych nad wejściami,
2) Demontaż drobnych elementów znajdujących się na elewacji (tablice, instalacje, oprawy oświetleniowe, kratki wentylacyjne itp.),
3) Zabezpieczenie okien, drzwi, pozostawionych na ścianach instalacji,
4) Demontaż krat okiennych,
5) Demontaż parapetów, obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku,
6) Demontaż rynien i rur spustowych nadających się do użytku np. dla innej inwestycji, odwiezienie do miejsca składowania wyznaczonego przez inwestora na odl. ok 3 km,
7) Skucie ościeży,
8) Uzupełnienie ścian bloczkami betonowymi - wnęka przy drzwiach wejściowych do szkoły,
9) Ocieplenie ścian i ościeży płytami styropianowymi,
10) Montaż siatki z włókna szklanego na zaprawie klejowej,
11) Montaż płyty OSB i papy termozgrzewalnej na  attykach,
12) Montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej i powlekanej, parapetów, rynien, rur spustowych,
13) Gruntowanie podłoża,
14) Wykonanie tynków silikonowych,
15) Montaż okładzin z desek elewacyjnych,
16) Montaż nowych rynien, rur spustowych, osadnika rynnowego wraz z przebudową podejścia kanalizacyjnego, kratek wentylacyjnych, uchwytów do flag,
17) Montaż daszków systemowych ze szkłem akrylowym,
18) Montaż zastępczych budek lęgowych,
19) Montaż liter wraz z konstrukcja montażową,
20) Wymiana odcinków pionowych instalacji odgromowej, wykonanie złącza kontrolnego
w skrzynce podtynkowej, rozbudowanie odcinków poziomych instalacji odgromowej
o podłączenia do nowych urządzeń wentylacyjnych.
DOCIEPLENIE STROPODACHU (szczegółowy zakres robót zgodnie z przedmiarem i projektem budowlanym)
Docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej – z odszukaniem
i wykorzystaniem wykonanych wcześniej otworów rewizyjnych.
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ (wewnętrzna i zewnętrzna) (szczegółowy zakres robót zgodnie z przedmiarem i projektem budowlanym)
1) Demontaż istniejących rolet,
2) Rozebranie ścianek z luksferów,
3) Demontaż ościeżnic drewnianych i stalowych,
4) Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego,
5) Uzupełnienie tynków wewnętrznych,
6) Montaż okien z PCV i drzwi jedno- i dwuskrzydłowych z aluminium,
7) Wymiana stolarki drewnianej,
8) Wymiana drzwi stalowych w węźle c.o. na przeciwpożarowe,
9) Malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi,
10) Montaż podokienników z tworzywa sztucznego,
11) Montaż rolet zewnętrznych aluminiowych do zabudowy.
MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. (szczegółowy zakres robót zgodnie z przedmiarem
i projektem budowlanym)
1) Demontaż istniejącej instalacji c.o. - rury, grzejniki (z wyłączeniem sali gimnastycznej), elementy montażowe itp.,
2) Montaż nowych grzejników, rurociągów stalowych z wykonaniem izolacji,
3) Montaż instalacji sterowania temperaturą.
MODERNIZACJA INSTALACJI WENTYLACJI (szczegółowy zakres robót zgodnie z przedmiarem
i projektem budowlanym)
Sala gimnastyczna
Montaż Układu NW – centrali wentylacyjnej:
- centrala wentylacyjna NW wraz z elementami automatyki,
- tłumiki akustyczne,
- dysza dalekiego zasięgu z zawirowaniem,
- kratki wentylacyjne wywiewne z pojedynczym rzędem kierownic i przepustnicą,
- przepustnice jednopłaszczyznowe,
- wyrzutnia ścienna,
- przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe typS (Spiro),
- izolacja kanałów czerpnych na dachu wełną mineralną gr. 50 mm pod płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej ,
- izolacja kanałów nawiewnych i wywiewnych na dachu wełną mineralną gr. 80 mm pod płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej,
  - montaż systemu wsporczego dla kanałów wentylacyjnych (wraz z tłumikami) posadowionych na dachu .
Roboty remontowo-budowlane:
- rozbiórka pokrycia z papy pod centralę wentylacyjną,
- skucie elementów betonowych o gr. do 15 cm,
- rozebranie płyt dachowych korytkowych,
- przebicie otworów,
- uzupełnienie z płyt korytkowych,
- uzupełnienie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej,
- naprawa porycia dachowego z papy termozgrzewalnej, obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych,
- wykucie z muru ościeżnicy okiennej z podokiennikiem,
- uzupełnienie otworu po przeprowadzeniu kanału wentylacyjnego bloczkami z betonu  komórkowego,
- usunięcie gruzu z budynku, wywóz i utylizacja,
- uzupełnienie tynków zwykłych kat. III zewnętrznych i wewnętrznych na zamurowanym otworze,
- wykonanie tynku na ścianie wewnętrznej w miejscu zamurowanego otworu z cementowo-polimerowej gładzi szpachlowej, wraz z zagruntowaniem podłoża preparatem akrylowym
i 2-krotnym malowaniem lateksową farbą akrylową z technologią ceramiczną.
Budynek dydaktyczny
Wentylacja kuchni  i pomieszczeń WC mechaniczna wyciągowa:
- montaż nawietrzaków podokiennych i nawiewników ciśnieniowych,
- montaż kratek wyciągowych ciśnieniowych,
- montaż wentylatorów dachowych i podstaw dachowych tłumiących,
- przebicia otworów w ścianach.
Wentylacja sal lekcyjnych, holi, jadalni hybrydowa:
- wykucie istniejących kratek wentylacyjnych, zamurowanie przebić w ścianach,
- uzupełnienie tynków i malowania farbą emulsyjną,
- montaż nawiewników higrosterowalnych,
- montaż kratek wywiewnych higrosterowalnych,
- montaż skrzynki zbiorczo-tłumiącej i nasady niskociśnieniowej,
- montaż przewodów wentylacyjnych kołowych typ S (Spiro).
Wentylacja pomieszczeń technicznych, gospodarczych, magazynów grawitacyjna:
- montaż kratek wywiewnych higrosterowalnych i grawitacyjnych,
- montaż przewodów wentylacyjnych kołowych typ S (Spiro),
- obudowa przewodów płytami gipsowo-kartonowymi, wykonanie gładzi i malowanie farbą emulsyjną,
- montaż samonastawnej nasady wentylacyjnej do wentylacji grawitacyjnej.
Wentylacja węzła c.o.
- przebicie otworów w ścianach,
- montaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej prostokątnych,
- montaż kratek wentylacyjnych,
- montaż czerpni.
WYMIANA WĘZŁA C.O. (szczegółowy zakres robót zgodnie z przedmiarem i projektem budowlanym)
- poszerzenie otworu wejściowego do pomieszczenia węzła,
- dostawa i montaż kompletnego węzła c.o., sterowania, urządzeń towarzyszących,
- demontaż istniejącego węzła c.o.,
- roboty remontowo-budowlane pomieszczenia węzła (rozebranie podłoża, wykopy wewnątrz budynku, izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej, malowanie farbą emulsyjną, ułożenie płytek z kamieni sztucznych),
- ułożenie rurociągów stalowych i PCV, wykonanie podejść odpływowych, wpustów, montaż zaworów,
- montaż zlewozmywaka z baterią.
REMONT ZAPLECZA HIGIENICZNO-SANITARNEGO SALI GIMNASTYCZNEJ (szczegółowy zakres robót zgodnie z przedmiarem i projektem budowlanym)
- skucie części ścianek działowych celem wydzielenia umywalni dla dziewcząt i chłopców,
- zamurowanie części otworów drzwiowych i wykucie nowych,
- montaż nowych ścianek murowanych i z płyt gipsowo-kartonowych,
- skucie istniejących płytek ceramicznych,
- usunięcie farby olejnej, odbicie odspojonych tynków,
- uzupełnienie ubytków w tynkach,
- wykonanie posadzek i okładzin ścian z płytek ceramicznych,
- szpachlowanie ścian, malowanie farbą akrylową z technologią ceramiczną,
- wymiana instalacji wod-kan w obrębie pomieszczeń i urządzeń sanitarnych,
- montaż sufitu podwieszonego,
- instalacja systemowych kabin prysznicowych.
REMONT KOMUNIKACJI (szczegółowy zakres robót zgodnie z przedmiarem i projektem budowlanym)
wykucie ościeżnicy stalowej, montaż nowych drzwi z ościeżnicą (pozostała część robót budowlanych wynikających z dokumentacji została wykonana)
INSTALACJA ELEKTRYCZNA (szczegółowy zakres robót zgodnie z przedmiarem i projektem budowlanym)
- rozbudowa istniejących rozdzielni elektrycznych,
- montaż instalacji zasilania urządzeń regulacyjnych ogrzewania c.o.,
- montaż instalacji zasilania urządzeń wentylacji,
- montaż instalacji oświetlenia zewnętrznego,
- montaż instalacji podgrzewania schodów,
- montaż instalacji ochrony przepięciowej,
- montaż instalacji połączeń wyrównawczych i ochrony przeciwporażeniowej,
- wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej w przebudowywanych pomieszczeniach,
- wymiana części instalacji odgromowej.
ROBOTY ZEWNĘTRZNE (szczegółowy zakres robót zgodnie z przedmiarem i projektem budowlanym)
Remont schodów zewnętrznych
Schody do piwnicy:
- rozbiórka schodów do piwnicy i balustrad,
- roboty ziemne,
- wykonanie ław fundamentowych betonowych i fundamentów z bloczków betonowych,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i poziomej z folii PCW,
- wykonanie stopni żelbetowych z izolacją elastyczną powłoką uszczelniającą,
- montaż wpustu żeliwnego ze studzienką chłonną,
- wykonanie tynków,
- ułożenie płytek z kamieni sztucznych,
- montaż nowych balustrad,
Schody główne:
- skucie istniejących płytek,
- usunięcie tynku mozaikowego,
- przygotowanie i wyrównanie podłoża na schodach,
- wykonanie tynku mozaikowego,
- ułożenie płytek z kamieni sztucznych,
- montaż balustrad,
Schody do kuchni:
- malowanie starych tynków, zeskrobanie starej farby,
- wykonanie izolacji z elastycznej powłoki uszczelniającej,
- przygotowanie i wyrównanie podłoża,
- wykonanie tynku mozaikowego,
- montaż wpustu żeliwnego ze studzienką chłonną,
- ułożenie płytek z kamieni sztucznych,
- montaż balustrad,
Schody ewakuacyjne do budynku dydaktycznego:
- usunięcie tynku mozaikowego,
- przygotowanie podłoża, uzupełnienie tynków,
- wykonanie tynku mozaikowego,
- ułożenie płytek z kamieni sztucznych,
- montaż balustrad,
Schody do łącznika z podjazdem dla osób dla niepełnosprawnych:
- rozebranie podłoża z betonu żwirowego,
- wykonanie ścianek betonowych, podłoża,
- ułożenie płytek z kamieni sztucznych,
- montaż balustrad i pochwytów,
Schody do Sali gimnastycznej:
- usunięcie tynku mozaikowego,
- przygotowanie podłoża, uzupełnienie tynków,
- wykonanie tynku mozaikowego,
- ułożenie płytek z kamieni sztucznych,
- montaż balustrad,
Schody do mieszkania:
- odbicie tynków na ściankach bocznych,
- uzupełnienie tynków zewnętrznych,
- uzupełnienie, wyprofilowanie schodów,
- przygotowanie podłoża, uzupełnienie tynków,
- ułożenie płytek z kamieni sztucznych,
- montaż balustrady z pochwytem,
Remont murków oporowych
- przygotowanie podłoża,
- wykonanie tynków mozaikowych,
- montaż balustrady z pochwytem,
Opaska żwirowa
- montaż obrzeży betonowych,
- ułożenie geowłókniny i wysypanie żwirkiem,
Uzupełnienie nawierzchni
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej z demontażu przy budynku dydaktycznym, łączniku i sali gimnastycznej,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki asfaltobetonowej przy budynku dydaktycznym, sali gimnastycznej i mieszkaniu,
- wykonanie nawierzchni betonowej przy budynku dydaktycznym, sali gimnastycznej
i mieszkaniu,
- wykonanie trawników dywanowych siewem , nawożenie.
MONTAŻ RUSZTOWAŃ
WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU
NADZÓR ORNITOLOGICZNY

2. Podstawa prawna wykonania robót: decyzja o pozwoleniu na budowę nr 1465/2012 wydana przez Starostę Bydgoskiego w dniu 30 października 2012 r., decyzja o pozwoleniu
na wykonanie robót budowlanych nr 1046/2014 wydana przez Starostę Bydgoskiego w dniu 14 sierpnia 2014 r., decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę nr 30/2014 wydana przez Starostę Bydgoskiego w dniu 25 lipca 2014 r. oraz decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr WPN.6401.1.229.2015.WR z dnia 30 października 2015 r. zmieniona decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr WPN.6401.1.354.2016.WR.
3. Dokumentacja projektowa na realizację przedmiotowego zadania znajduje się na stronie dokumentacja przetargowa.
IV. Kod CPV: 71520000-9.
V. Zakres obowiązków inspektora nadzoru wynika z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.) i obejmuje w szczególności:
1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi tj. ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U z 2017 r. poz. 519, z poźn. zm.) oraz z wymaganiami określonymi dla wykonawcy robót budowlanych.
2) udział w przekazaniu wykonawcy robót terenu budowy i pod zaplecze budowy,
3) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
4) inspektor nadzoru zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stanowiska w sprawie wniosków wykonawcy robót, dotyczących zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do projektu (robót zamiennych) lub robót dodatkowych, w terminie 5 dni kalendarzowych od złożenia przez wykonawcę takiego wniosku wraz z kosztorysem i innymi niezbędnymi dokumentami. Stanowisko Wykonawcy w sprawie tych wniosków wykonawcy robót zawierać będzie ocenę zasadności wniosku oraz poprawności sporządzenia kosztorysu.
5) bez pisemnej zgody Zamawiającego inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych i zamiennych,
6) zatwierdzanie źródła wytwarzania, zamawiania materiałów przez wykonawcę robót oraz próbek tych materiałów, zawiadamianie Zamawiającego o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robót,
7) sprawdzanie ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
8) inspektor nadzoru zobowiązany jest do dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz odbiorów technicznych i częściowych w terminie do 1 dnia roboczego od daty pisemnego powiadomienia wykonaniu ww. prac przez wykonawcę robót,
9) potwierdzanie faktyczne wykonanych robót i usunięcia wad i usterek,
10) kontrolowanie terminowości wykonania robót objętych dokumentacją w stosunku do harmonogramu realizacji robót i w zakresie rzeczowym,
11) stałe uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez  Zamawiającego,
12) kontrolowanie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót oraz powiadamiania Zamawiającego o usunięciu wad i usterek,
13) dokonywanie czynności związanych z odbiorami częściowymi, technicznymi i odbiorem końcowym oraz dokonanie odbioru końcowego przy udziale i akceptacji Zamawiającego,
14) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robót - odebranie dziennika budowy od kierownika budowy,
15) nadzorowanie kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej,
16) przeprowadzenie w okresie udzielonej gwarancji przez wykonawcę robót, rocznych przeglądów gwarancyjnych przy udziale Zamawiającego i wykonawcy robót wraz ze spisaniem protokołu, określającego stwierdzone wady i usterki, sposób oraz termin ich usunięcia,
17) nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez wykonawcę robót oraz dokonanie sprawdzenia ich usunięcia wraz ze spisaniem przy udziale Zamawiającego i wykonawcy robót protokołu z usunięcia wad i usterek,
18) w przypadku zmiany osób biorących udział w realizacji przedmiotu umowy o których mowa w pkt. 1 (wskazanych w ofercie, posiadających wymagane przez Zamawiającego uprawnienia) zmiana ww. osób może zostać dokonana pisemnym powiadomieniem i zaakceptowana przez Zamawiającego,
19) jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, a konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca upoważniony jest on do udzielenia wykonawcy robót polecenia ich wykonania odpowiednim wpisem do dziennika budowy i niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.
W takim przypadku stosowne dokumenty przedłożone zostaną Zamawiającemu w trybie
i terminach przewidzianych dla robót dodatkowych.
VI. Termin realizacji inwestycji: do dnia odbioru końcowego  (termin  realizacji robót budowlanych do dnia 31 października 2017 r.).
VII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
VIII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych.
IX. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców  przy wykonaniu zamówienia.
X. Wymagane warunki: Wykonawca musi wykazać, iż posiada:
  · uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
XI. Oferta musi zawierać niżej wymienione dokumenty w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu, albo przez osobę umocowaną w sposób właściwy do dokonania czynności poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem:
   1. Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru Zamawiającego), stanowiący załącznik nr 1,
   2. Dokumenty potwierdzające posiadanie żądanych uprawnień zawodowych,
   3. Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,
   4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania – stanowiące załącznik nr 3.
   5. Aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
XII. Uprzejmie prosimy o przedstawienie pisemnej oferty. Ofertę należy złożyć w kopercie, oznaczonej następująco: „Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego – „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Koronowie”. Ofertę należy złożyć do dnia 28.04.2017 r. do godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo – sekretariat, pokój nr 13 /I piętro/.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty e-mailem na adres: maria.klapczynska@um.koronowo.pl
XIII. Cenę należy obliczyć w sposób uwzględniający:
   1) wszystkie niezbędne nakłady pozwalające osiągnąć cel w umowie oznaczony,
   2) okres realizacji zamówienia w tym skutki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia,
   3) układ podany w formularzu oferty w celu uzyskania od wykonawców ofert w formie umożliwiającej ich  porównanie,
   4) ryczałtową formę wynagrodzenia, a więc i jego ryzyko,
Cenę oferty należy podać w złotych polskich cyfrowo i słownie z wyodrębnionym podatkiem od towarów  i usług VAT.
XIV. Informacji dodatkowych udziela Violetta Skopek – nr tel. 52 38 26 452.


Formularz ofertowy (347kB) pdf
Wzór oświadczenia dot. spełniania warunków udziału (346kB) pdf
Wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania (351kB) pdf


                                                                           BURMISTRZ KORONOWA
                                                                                                      Stanisław Gliszczyński
IPP.271.10.2017                                              Koronowo, dnia 04 maja 2017 r.
 
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Koronowie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
 
 
 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
 
Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) unieważnia postępowanie prowadzone w formie zapytania ofertowego.
Zgodnie z dyspozycją w/w przepisu postępowanie unieważnia się, gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający omyłkowo ominął nadzór w specjalnościach instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Treść zapytania ofertowego mogła spowodować różnice interpretacyjne co do zakresu zapytania ofertowego oraz złożenie nieporównywalnych ofert na podstawie których, nie można wybrać oferty najkorzystniejszej. Błąd ten ma charakter nieusuwalny, gdyż upłynął termin składania ofert i nie można dokonać zmiany treści zapytania. 
Powyższe okoliczności powodują, iż w przedmiotowym postępowaniu nie można dokonać rzetelnej i prawdziwej oceny ofert jak również dokonać prawidłowego wyboru oferty a w dalszej kolejności dokonać prawidłowej czynności zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.

                                                            
                                                                                                    BURMISTRZ KORONOWA
                                                                                                      Stanisław GliszczyńskiOdpowiada za treść: Maria Klapczyńska
Opublikował: Maria Klapczyńska (21 kwietnia 2017, 13:01:26)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (4 maja 2017, 14:54:15)
Zmieniono: dodano informacją o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 439

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij