Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2018

zamówienie na:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n. Budowa, rozbudowa placów zabaw, strefy fitness na terenie Gminy Koronowo oraz budowa otwartej strefy aktywności w Nowym Jasińcu

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.15.2018
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 25 lipca 2018  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej Ogłoszenie w BZP nr 586611-N-2018 z dnia 2018-07-10 r.

Gmina Koronowo: Budowa, rozbudowa placów zabaw, strefy fitness na terenie Gminy Koronowo oraz budowa otwartej strefy aktywności w Nowym Jasińcu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Nie O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych - Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający - Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania - Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających - Nie.
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej- Nie.
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, krajowy numer identyfikacyjny 9235066500000, ul. Plac Zwycięstwa  1 , 86010   Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 826 400, e-mail elzbieta.szalska@um.koronowo.pl, faks 523 826 401.
Adres strony internetowej (URL): www.koronowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) - Nie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia- Tak - www.bip.koronowo.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem- Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie - Nie Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne - Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa, rozbudowa placów zabaw, strefy fitness na terenie Gminy Koronowo oraz budowa otwartej strefy aktywności w Nowym Jasińcu
Numer referencyjny: IPP-ZP.271.15.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie placów zabaw, strefy fitness na terenie Gminy Koronowo oraz na budowie otwartej strefy aktywności w Nowym Jasińcu. W tym:
ZADANIE 1 - Rozbudowa placu zabaw w Witoldowie dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień;
ZADANIE 2 - Budowa placu zabaw w Okolu dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno - wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień,
ZADANIE 3 – W tym: - Część I - Budowa otwartej strefy aktywności w Nowym Jasińcu, - Część II - Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w sołectwie Nowy Jasiniec,
ZADANIE 4 - Budowa placu zabaw w Mąkowarsku dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno - wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień,
ZADANIE 5 - Utworzenie strefy fitness w Lucimiu.
II.5) Główny kod CPV: 45112723-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV 37440000-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w postaci wykonania co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie placów zabaw lub stref fitness, o wartości przynajmniej jednego/jednej z nich nie mniejszej niż 30.000, 00 zł brutto. Przedmiotowe zamówienia winny zostać ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji - Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Wzór wykazu robót budowlanych zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem do ich złożenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku do siwz pn. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
2) *pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt V.7 1) siwz,
3) *pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w III.3 ogłoszenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.3 ogłoszenia,
6) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4 ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
7) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
8) wypełniony formularz ofertowy,
9) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca będzie mógł przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej - Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
- Cena 60,00 %
- Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00%
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) - Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonym do siwz wzorze umowy. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach jak zawarte w załączonym do siwz wzorze umowy. 2. Zmiana umowy w formie pisemnego aneksu może nastąpić na zasadach określonych w art. 144 uPzp, w tym w przypadku: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, 2) zmiany warunków gospodarczych, w tym: zmiany stawek podatku od towaru i usług (VAT), 3) zmiany osób wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik do oferty oraz do umowy oraz do umowy, jeżeli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, pod warunkiem, że nowe osoby wskazane przez Wykonawcę spełniać będą warunki określone w rozdziale V pkt 2 ppkt 2) i rozdziale III pkt 11 siwz. 4) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy zawartej w wyniku udzielonego zamówienia, w szczególności zmiany zakresu lub metody wykonania przedmiotu umowy. 5) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 6) przesłanek wymienionych we wzorze umowy, w tym w zakresie wydłużenia terminu realizacji umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-25, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13 /sekretariat/ I piętro, w terminie do dnia 25 lipca 2018 r., do godz. 9:00. 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25 lipca 2018 r., o godz. 09:30 w siedzibie zamawiającego w Koronowie , ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo – pokój 13A, I piętro.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
   
Część nr: 1 Nazwa: ZADANIE 1 - Rozbudowa placu zabaw w Witoldowie dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rozbudowa placu zabaw w Witoldowie dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień obejmuje wykonanie robót budowlanych (zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót): 1) Wykonanie stref bezpieczeństwa: - usunięcie warstwy darni i humusu gr. 30 cm - ułożenie geowłókniny oraz pasów z folii w celu odseparowania istniejącej darni od piasku - rozścielenie piasku płukanego frakcji 0,2-2 mm gr. min. 30 cm 2) Montaż nowych urządzeń zabawowych wraz z fundamentami: zestaw sprawnościowy szt.1, pomost liniowy szt. 1, bujak sprężynowy czteroosobowy szt. 1. 3) Demontaż i ponowny montaż w innym miejscu huśtawki wahadłowej 2 osobowej z siedziskami.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112723-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: ZADANIE 2 - Budowa placu zabaw w Okolu dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno - wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa placu zabaw w Okolu dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień obejmuje wykonanie robót budowlanych (zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót): 1) Roboty rozbiórkowe: - rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki w ramach z kątowników, murków z bloczków poniżej terenu - demontaż istniejących lamp parkowych, ławek, piaskownicy, huśtawki wagowej i wahadłowej 2) Wykonanie ogrodzeń: - montaż ogrodzenia panelowego zielonego na słupkach stalowych na podmurówce z płyty prefabrykowanej z 2 furtkami - montaż ogrodzenia w formie płotu sztachetowego wraz z 1 furtką dla wygrodzenia strefy zabawowej i strefy fitness 3) Wykonanie stref bezpieczeństwa: - usunięcie warstwy darni i humusu gr. 30 cm - ułożenie geowłókniny oraz pasów z folii w celu odseparowania istniejącej darni od piasku - rozścielenie piasku płukanego frakcji 0,2-2 mm gr. min. 30 cm 4) Montaż urządzeń zabawowych wraz z fundamentami: zestaw zabawowy szt. 1, karuzela krzyżowa szt. 1, huśtawka wahadłowa 2-osobowa szt. 1, piaskownica wypełniona piaskiem szt. 1, huśtawka wagowa szt.1, huśtawka sprężynowa 1-osobowa szt. 2 5) Montaż urządzeń uzupełniających: ławki szt. 2, kosz na śmieci szt. 1, tablice regulaminowe szt. 2 6) Montaż w innej lokalizacji zdemontowanych lamp parkowych szt. 2 7) Montaż urządzeń fitness wraz z fundamentami: biegacz+orbitrek szt.1, wyciąg górny+wyciskanie siedząc szt. 1, wioślarz szt.1 8) Wykonanie nawierzchni trawiastej: - odchwaszczenie terenu, oczyszczenie z darni i korzeni, usunięcie humusu o gr. warstwy 15 cm, spulchnienie na gł. 20 cm - rozścielenie ziemi urodzajnej, wysiew nasion, nawożenie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112723-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: ZADANIE 3 -W tym:
- Część I - Budowa otwartej strefy aktywności w Nowym Jasińcu,
- Część II - Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w sołectwie Nowy Jasiniec,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE 3. W tym: - Część I – Budowa otwartej strefy aktywności w Nowym Jasińcu obejmuje wykonanie robót budowlanych (zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót): 1) Roboty przygotowawcze: - wykarczowanie krzaków, oczyszczenie terenu - kształtowanie skarpy, plantowanie terenu 2) Wykonanie ogrodzenia: - montaż ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych z 2 furtkami 3) Wykonanie stref bezpieczeństwa: - usunięcie warstwy darni i humusu gr. 30 cm - ułożenie geowłókniny oraz pasów z folii w celu odseparowania istniejącej darni od piasku - rozścielenie piasku płukanego frakcji 0,2-2 mm gr. min. 30 cm 4) Montaż urządzeń zabawowych wraz z fundamentami: karuzela krzyżowa szt. 1, linarium „diament obrotowy” szt. 1, zjazd linowy z podestem drewnianym szt. 1, huśtawka wahadłowa 2-osobowa szt. 1, piaskownica wypełniona piaskiem szt. 1, domek ze sklejki szt. 1, huśtawka sprężynowa 1-osobowa szt. 2, tablica do rysowania szt. 1, koparka do piasku szt. 1 5) Montaż urządzeń uzupełniających: ławki szt. 4, kosze na śmieci szt. 2, tablice regulaminowe szt. 2, stojak na rowery 4 stanowiskowy szt. 1 6) Montaż urządzeń fitness wraz z fundamentami: biegacz+orbitrek szt.1, wyciąg górny+wyciskanie siedząc szt. 1, wioślarz szt.1, prostownik pleców szt.1, twister+wahadło szt. 1, prasa nożna szt. 1 7) Wykonanie nasadzeń z krzewów żywopłotowych - Część II - Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w sołectwie Nowy Jasiniec obejmuje wykonanie robót budowlanych (zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót): 1) Montaż urządzeń zabawowych wraz z fundamentami: ślizg tubowy szt. 1 2) Montaż urządzeń uzupełniających: ławki szt. 2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112723-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: ZADANIE 4 - Budowa placu zabaw w Mąkowarsku dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno - wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa placu zabaw w Mąkowarsku dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień obejmuje wykonanie robót budowlanych (zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót): 1) Roboty przygotowawcze: - wykarczowanie krzaków, drzew, pni, oczyszczenie terenu Przeprofilowanie istniejącej skarpy 2) Wykonanie ogrodzenia: - montaż ogrodzenia panelowego na słupkach stalowych obsadzonych w cokole z 1 furtką, wykonanie cokołu prefabrykowanego 3) Wykonanie stref bezpieczeństwa: - usunięcie warstwy darni i humusu gr. 30 cm - ułożenie geowłókniny oraz pasów z folii w celu odseparowania istniejącej darni od piasku - rozścielenie piasku płukanego frakcji 0,2-2 mm gr. min. 30 cm 4) Montaż urządzeń zabawowych wraz z fundamentami: linarium „diament obrotowy” szt. 1, sześciokąt wielofunkcyjny szt. 1, zestaw zabawowy szt. 1, huśtawka podwójna z bocianim gniazdem szt. 1, piaskownica z wypełnieniem piaskiem szt. 1, sprężynowiec jednoosobowy szt. 1, huśtawka ważka szt. 1 5) Montaż urządzeń uzupełniających: ławka szt. 1, kosz na śmieci szt. 1, tablica regulaminowa szt. 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112723-9, 37440000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: ZADANIE 5 - Utworzenie strefy fitness w Lucimiu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Utworzenie strefy fitness w Lucimiu obejmuje wykonanie robót budowlanych (zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót): 1) Wykonanie ogrodzenia: - montaż ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych z 2 furtkami i 2 bramami 2) Montaż urządzeń fitness wraz z fundamentami: biegacz+orbitrek szt.1, wyciąg górny+wyciskanie siedząc szt. 1, wioślarz szt.1 3) Montaż urządzeń uzupełniających: ławka szt. 1, kosz na śmieci szt. 1, tablica regulaminowa szt. 1 4) Demontaż i ponowny montaż istniejących urządzeń uzupełniających: stojak na rowery szt. 1, tablice regulaminowe szt. 2, kosz na śmieci szt. 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37440000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1247kB) pdf
Załączniki do SIWZ (974kB) pdf
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych (66kB) pdf
Dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiary robót

Informacja z otwarcia ofert (40kB) pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania (39kB) pdf
 

Odpowiada za treść: Elżbieta Szalska
Opublikował: Elżbieta Szalska (10 lipca 2018, 14:45:21)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (14 sierpnia 2018, 12:07:11)
Zmieniono: dodano informację o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 295

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij