Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Prawo do głosowania przez pełnomocnika mają:
– wyborcy niepełnosprawni,
– wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 75 lat.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców gminy Koronowo lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być:
– osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo,
– mąż zaufania,
– obserwator społeczny,
– osoba kandydująca w wyborach.
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć maksymalnie od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
 
Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej 9. dnia przed datą wyborów, czyli do 4 października 2019 r.
Do wniosku załącza się:
–  pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa,
–  w przypadku osób niepełnosprawnych - kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
–  kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie majacej być pełnomocnikiem, jeżeli nie jest ona ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa;
 
Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania osoby udzielającej pełnomocnictwo lub, jeżeli osoba ta zwróci się o to we wniosku, w innym miejscu na terenie gminy Koronowo.
Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków wyborca jest obowiązany, w terminie 3 dni od doręczenia wezwania, do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały usunięte w terminie następuje odmowa sporządzenia aktu.
 
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez:
– złożenie w tut. Urzędzie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia,
– doręczenie takiego oświadczenia obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa, może głosować osobiście w lokalu wyborczym pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik.
 
Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:
– śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa                          lub pełnomocnika;
– wejścia pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania udzielającego pełnomocnictwa lub zostanie mężem zaufania;
– wcześniejszego osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa.
 
Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych  w Domu Pomocy Społecznej i Zakładzie Karnym.
 
Miejsce składania wniosków: Urząd Miejski w Koronowie ul. Pomianowskiego 1– Stanowisko  ds. Dowodów Osobistych pokój nr 20 ( tel. 52 382 64 64 ) w godzinach:
– poniedziałek, środa, czwartek – 7.30 – 15.30
– wtorek – 7.30 – 17.00
– piątek – 7.30 – 14.00

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Wiaterski (3 września 2019)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (3 września 2019, 14:19:43)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 278