Zawiadomienie o XI sesji Rady Miejskiej w Koronowie - 26 czerwca 2019 r. godz. 10:00.

Zapraszam do udziału w XI sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 26 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.
 

Porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie obrad XI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Ślubowanie Radnej Rady Miejskiej w Koronowie Pani Małgorzaty Szymczak.
 4. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
 5. Przyjęcie protokołów z obrad IX i X sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Koronowie.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 8. Informacja Punktu Informacji Turystycznej, Referatu Rozwoju i Promocji oraz Komisariatu Policji w Koronowie o przygotowaniach Gminy Koronowo do sezonu turystycznego oraz wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koronowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości. 
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej  przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości położonej w miejscowości Buszkowo.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości położonej w miejscowości Byszewo.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości położonej w miejscowości Byszewo.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości położonej w miejscowości Dziedzinek.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości położonej w miejscowości Gościeradz.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości położonej w miejscowości Łąsko Wielkie.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości położonej w miejscowości Stary Dwór.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Koronowie, stanowiącej własność Gminy Koronowo.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właściciela nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koronowo.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Byszewskich.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego.
 30. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
 31. Zapytania, wnioski i informacje.
 32. Składanie interpelacji.
 33. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 34. Zamknięcie obrad XI sesji.
Koronowo, 14 czerwca 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Stanisław Gliszczyński
 
Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (14 czerwca 2019)
Opublikował: Aneta Babińska (14 czerwca 2019, 13:43:06)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Mariusz Frelke (19 czerwca 2019, 08:43:17)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 631