Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor stanowisko w księgowości budżetowej, Wydział Finansowo-BudżetowyKO/1110- 7/06

Urząd Miejski w Koronowie
ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze:
PODINSPEKTOR – stanowisko w księgowości budżetowej,
Wydział Finansowo-Budżetowy


Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:
 • rozliczanie podatku zryczałtowanego i podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zawieranych umów zleceń i umów o dzieło;
 • prowadzenie rejestru umów zleceń i umów o dzieło;
 • wydawanie zaświadczeń o zarobkach do celów remontowych i emerytalnych pracownikom byłego POM Stopka, brygady budowlanej, służby drogowej i pracownikom Urzędu Miejskiego;
 • regulowanie rachunków z zakupu i dostaw towarów i usług, przekazywanie środków do podległych jednostek organizacyjnych, spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji (sporządzanie przelewów bankowych);
 • rozliczanie (przekazywanie) dodatków mieszkaniowych;
 • potwierdzanie sald z zakresu zakupów i dostaw towarów i usług;
 • prowadzenie korespondencji w zakresie powierzonych zadań;
 • inne zadania zlecone przez Burmistrza, Skarbnika i Kierownika Wydziału;
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie średnie z 3-letnim stażem pracy lub wyższe,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.
Wymagania kwalifikacyjne:
 • wykształcenie średnie z 3-letnim stażem pracy lub wyższe,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości i finansów,
 • znajomość rozliczania zakładu pracy z ZUS-em,
 • znajomość prowadzenia kasy.
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów prawa samorządowego, Kodeksu postępowania administracyjnego i prawa miejscowego,
 • znajomość przepisów ustawy o ordynacji podatkowej, oraz ustawy o opłacie skarbowej,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • terminowość,
 • samodzielność,
 • dokładność,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dostępny w Urzędzie pok. 21 lub na stronie internetowej - pobierz (53kB) pdf
 • kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz kwalifikacje i umiejętności;
 • kopie świadectw pracy o ile kandydat legitymuje się stażem pracy;
 • referencje;
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Termin i miejsce składania dokumentów:
 • dokumenty przyjmowane są do dnia 15 stycznia 2007 r.
 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, pok. 13 (Sekretariat), w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko PODINSPEKTOR – stanowisko w księgowości budżetowej, Wydział Finansowo-Budżetowy”
 • pocztą na adres: Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86 – 010 Koronowo z dopiskiem: „Nabór na stanowisko PODINSPEKTORA - stanowisko w księgowości budżetowej, Wydział Finansowo-Budżetowy”

Dodatkowych informacji udziela Joanna Maćkowiak - Stanowisko ds. Kadr i Organizacji, tel. 52 38 22 231 (2,3).

UWAGA: Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania kwalifikacyjne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koronowo (www.bip. koronowo.pl), oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

B U R M I S T R Z
mgr Stanisław Gliszczyński

Koronowo, dnia 21 grudnia 2006 r.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (21 grudnia 2006)
Opublikował: Joanna Maćkowiak (21 grudnia 2006, 09:00:21)

Ostatnia zmiana: Joanna Maćkowiak (21 grudnia 2006, 09:47:06)
Zmieniono: korekta pisma

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2980