Ogłoszenie o konkursie na stanowisko "Animator Sportu"K.1101.1.2015

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko „Animator Sportu”

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie ogłasza konkurs na stanowisko „Animator sportu – ORLIK 2012” kompleksu boisk w Koronowie.
Forma umowy:
·         Umowa – zlecenie zawarta na okres 9 miesięcy: marzec – listopad;
·         W okresie 1 miesiąca liczba zajęć udokumentowanych dziennikiem zajęć wynosi na jedno stanowisko 160 godzin;
·         80 godzin – umowa z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Koronowie;
·         80 godzin – umowa z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Wymagania niezbędne kandydata:
·         Posiadanie wykształcenia i kwalifikacji uprawniających do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. np. nauczyciel wychowania fizycznego (ukończony licencjat), instruktorzy, trenerzy.
·         Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
·         Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
·         Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
Wymagania dodatkowe:
·         Udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku trenera lub instruktora;
·         Udokumentowane ukończenie kursu udzielania pierwszej pomocy.
Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
·         Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych, a także organizowanie i prowadzenie innych form zajęć sportowych i rekreacyjnych zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, przygotowanym w uzgodnieniu z gospodarzem obiektu;
·         Aktywne uczestnictwo w pozostałych wydarzeniach organizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji;
·         Inicjowanie i prowadzenie akcji promujących sport;
·         Nadzór nad realizacją harmonogramu korzystania z boisk;
·         Prowadzenie rejestru użytkowników obiektu;
·         Prowadzenie Dziennika Zajęć;
·         Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia oraz dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego;
·         Przygotowanie informacji okresowych z działań realizowanych na obiekcie;
·         Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych.
Wymagane dokumenty:
·         CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinno być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.
·         Kserokopia dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia zawodowe kandydata na animatora np.: kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego, kserokopia książeczki instruktorskiej lub dyplomu trenerskiego;
·         Oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – załącznik nr 1;
·         Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne – załącznik nr 2 pkt. 1;
·         Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych – załącznik nr 2 pkt.2;
·         Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku;
·         Inne dokumenty poświadczające kwalifikacje i umiejętności (np. referencje).
Dodatkowe dokumenty:
·         Koncepcja funkcjonowania obiektu we wskazanym okresie zatrudnienia.
Sposób i termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do 06.02.2015r. do godz. 15.30 w Miejsko – Gminnym Ośrodek Sportu i Rekreacji pokój nr 4.
Miejsko – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Wąskotorowa 4
86-010 Koronowo
 
w zamkniętych kopertach, opatrzonych adresem i telefonem nadawcy z dopiskiem:
„Konkurs na animatora sportu”
 
Aplikacje, które wpłyną do Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
Postępowanie eliminacyjne będzie składać się z dwóch etapów:
·         Etap pierwszy – weryfikacja formalna;
·         Etap drugi – wybór kandydatów w formie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu, osoby zakwalifikowane będą powiadomione telefonicznie, dlatego brak podania nr telefonu wyłącza możliwości powiadomienia o dalszym etapie konkursu.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MGOSiR.
Dokumenty wybranych kandydatów zostaną dołączone do akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w MGOSiR przez okres 3 miesięcy, po czym, jeśli nie zostaną odebrane przez kandydatów, zostaną protokolarnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koronowie, pok. nr 4, tel. 785-901-201.
Załącznik nr 1 (134kB) pdf
Załącznik nr 2 (174kB) pdf
                                                                                                          Maciej Makowski
                                                                                                        Dyrektor MGOSiR

metryczka


Wytworzył: Ewa tomasik (14 stycznia 2015)
Opublikował: Ewa Tomasik (14 stycznia 2015, 14:14:02)

Ostatnia zmiana: Ewa Tomasik (14 stycznia 2015, 14:15:46)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2407