nabór na stanowisko Rewident Zakładowy


                  ZGKiM w Koronowie ogłasza nabór na stanowisko
                     REWIDENTA ZAKŁADOWEGO 1/5 etatu
 
Wymagania niezbędne:
-  obywatelstwo polskie
-  pełna zdolność do czynności prawnych
-  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
-  dyspozycyjność
 
Wymagania kwalifikacyjne :
-  wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne
-  znajomość przepisów wykonawczych regulujących działalność jednostek sektora    finansów publicznych
- znajomość zagadnień gospodarki mieszkaniowej
- znajomość zagadnień transportu i eksploatacji sprzętu samochodowego
- doświadczenie zawodowe na w/w kierunkach
- staż pracy na podobnych stanowiskach 10 lat
- biegła obsługa komputera

Wymagania dodatkowe :
- umiejętność pracy w zespole
- odpowiedzialność, samodzielność, systematyczność 
- mile widziane zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności
 
Zakres obowiązków :
-  prowadzenie kontroli finansowych i poza finansowych w Zakładzie
-  współdziałanie z jednostkami kontroli zewnętrznej w zakresie przygotowania    wymaganej przez kontrolujących dokumentacji
-  prowadzenie rejestrów:  kontroli wewnętrznych, kontroli zewnętrznych
- opracowanie wzorów protokołów, notatek, sprawozdań z czynności kontrolnych
-  przygotowanie projektu odpowiedzi na zalecenia jednostek kontroli zewnętrznej
-  opracowywanie ustaleń i wniosków pokontrolnych
-  sprawdzanie wykonania zaleceń pokontrolnych
-  wykonywanie czynności kontrolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami kontroli
 
Wymagane dokumenty :
- list motywacyjny i CV
- kopie dokumentów potwierdzające  wykształcenie oraz kwalifikacje i umiejętności poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem
- kopie świadectw pracy poświadczone  przez kandydata za zgodność z oryginałem referencje, o ile takie kandydat posiadanie
- napisane pod odpowiedzialnością karną , oświadczenie że osoba nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie
-  napisane pod odpowiedzialnością karną oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwa:
a przeciw mieniu
b przeciw obrotowi gospodarczemu
c przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo karno-skarbowe
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2002 r Nr. 101 poz 926 z późn. zm.)
 
Termin i sposób składania dokumentów
Dokumenty  w  zamkniętych  kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Rewidenta Zakładowego „ należy składać osobiście w siedzibie zakładu Koronowo
Al.Wolności 4  pokój Nr 9 lub pocztą na adres Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 86-010 Koronowo Al. Wolności 4 w terminie do 08.06.2009
do godz. 15:oo
 
Informacje  dodatkowe :
Telefon kontaktowy (052) 38 22 562 lub (052) 3822 216
Osoba wyznaczona do kontaktu Mariola Gajewska
- Lista kandydatów , którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do drugiego etapu , zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu.
- Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu  naboru zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
- Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu.

Dyrektor
inż. Ryszard Chrzanowski

metryczka


Wytworzył: Mariola Gajewska (18 maja 2009)
Opublikował: Mariola Gajewska (18 maja 2009, 12:50:12)

Ostatnia zmiana: Mariola Gajewska (18 maja 2009, 13:20:56)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4183