Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie nabór nr.III

ZGKiM w Koronowie ogłasza nabór na wolne stanowisko :
Główny Księgowy 1 etat

Wymagania niezbędne :
-obywatelstwo polskie
-pełna zdolność do czynności prawnych
-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
-osoba nie była skazana za przestępstwo: gospodarcze, karno-skarbowe
-dobra komunikatywność i dyspozycyjność
-zdyscyplinowanie pracowitość

Wymagania kwalifikacyjne :
Głównym Księgowym może być osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:
-ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości
-ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości
-jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów

Wymagania dodatkowe :
-znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej
-znajomość ustawy o finansach publicznych
-umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
-dobra znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego
-biegła znajomość obsługi komputera
-odporność na stres i umiejętność pracy w kolektywie
-samodzielność, umiejętności analityczne

Zakres obowiązków na stanowisku :
-prowadzenie rachunkowości jednostki
-wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
-dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych oraz -kompetentności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji
-przygotowywanie projektów planów finansowych
-prowadzenie rachunkowości , w tym ksiąg rachunkowych
-kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
-sporządzanie przelewów bankowych
-prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku zakładu
-sporządzanie wymaganych sprawozdań finansowo-księgowych
-sporządzanie bilansów
-prowadzenie bieżącej kontroli i statystyki finansowo-księgowej
-prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych
-wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań związanych z zajmowanym stanowiskiem

Wymagane dokumenty :
-list motywacyjny
-kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem
-zaświadczenie potwierdzające aktualne zatrudnienie, jeżeli stosunek pracy trwa nadal
-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem
-napisane pod odpowiedzialnością karną oświadczenie, że osoba nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie
-napisane pod odpowiedzialnością karną oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwa:
a/przeciw mieniu
b/ przeciw obrotowi gospodarczemu
c/przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo karne skarbowe
-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz.U.z 2002 r Nr 101
poz. 926 ze zm. )

Termin i sposób składania dokumentów
Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko
Gł. Księgowego „ należy składać osobiście w siedzibie zakładu Koronowo Al.Wolności 4 pokój Nr. 9 lub pocztą na adres Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 86-010 Koronowo Al. Wolności 4 w terminie do dnia 26stycznia 2009 r do godz. 15:oo

Informacje dodatkowe
Telefon kontaktowy ( 052 ) 38 22 562 lub (052) 38 22 216
Osoba wyznaczona do kontaktu Mariola Gajewska
-Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do drugiego etapu, zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
zakładu.
-Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu naboru zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej .
-Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu
DYREKTOR ZAKŁADU
inż. Ryszard Chrzanowski


metryczka


Wytworzył: Mariola Gajewska (12 stycznia 2009)
Opublikował: Mariola Gajewska (12 stycznia 2009, 13:06:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2787