Nabór na wolne stanowisko Główny Księgowy w ZGKiM w Koronowie

ZGKiM w Koronowie z siedzibą w Koronowie Al. Wolności 4
ogłasza nabór na wolne stanowisko :
Główny Księgowy - 1 etat

Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie
- pełna zdolność do czynności prawnych
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
- osoba nie była skazana za przestępstwo: gospodarcze, karno-skarbowe
- dobra komunikatywność i dyspozycyjność
- zdyscyplinowanie pracowitość

Wymagania kwalifikacyjne:
Głównym Księgowym może być osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:
- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości
- ukończyła średnią , policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości
- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
- posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy , wydane na podstawie odrębnych przepisów

Wymagania dodatkowe:

- znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej
- znajomość ustawy o finansach publicznych
- umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
- dobra znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego
- biegła znajomość obsługi komputera
- odporność na stres i umiejętność pracy w kolektywie
- samodzielność, umiejętności analityczne

Zakres obowiązków na stanowisku:
- prowadzenie rachunkowości jednostki
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych oraz kompetentności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji
- przygotowywanie projektów planów finansowych
- prowadzenie rachunkowości , w tym ksiąg rachunkowych
- kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
- sporządzanie przelewów bankowych
- prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku zakładu
- sporządzanie wymaganych sprawozdań finansowo-księgowych
- sporządzanie bilansów
- prowadzenie bieżącej kontroli i statystyki finansowo-księgowej
- prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych
- wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań związanych z zajmowanym stanowiskiem

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem
- zaświadczenie potwierdzające aktualne zatrudnienie, jeżeli stosunek pracy trwa nadal
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem
- oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, że osoba nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie
- oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwa:
- przeciw mieniu
- przeciw obrotowi gospodarczemu
- przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo karne skarbowe
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r Nr 101 poz. 926 ze zm.)

Termin i sposób składania dokumentów:
Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko
Gł. Księgowego „ należy składać osobiście w siedzibie zakładu Koronowo Al.Wolności 4 pokój Nr. 9 lub pocztą na adres Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 86-010 Koronowo Al. Wolności 4 w terminie do dnia 10.11.2008 do godz. 12:00

Informacje dodatkowe:

Telefon kontaktowy ( 052 ) 38 22 562 lub (052) 38 22 216
Osoba wyznaczona do kontaktu Mariola Gajewska
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do drugiego etapu, zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu.
Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu naboru zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu.

Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

metryczka


Wytworzył: Mariola Gajewska (9 października 2008)
Opublikował: Angelika Gordon (9 października 2008, 10:42:56)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon (9 października 2008, 11:22:09)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2873