Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. rozliczeń ZUS w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie

Koronowo, dnia 26 września 2008 r.

WOś-1110/1/08Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze:


referent ds. rozliczeń ZUS


w wymiarze 1 etatu


Do obowiązków kandydata na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • dokonywanie rozliczeń z ZUS-em:

- wprowadzanie danych do programu PŁATNIK,

- sporządzanie deklaracji zgodnie z programem PŁATNIK,

- sporządzanie deklaracji RMUA dla każdego pracownika,

- sporządzanie sprawozdań do ZUS (IWA),

- sporządzanie korekt dokumentów do ZUS,

 • wypełnianie kart zarobkowych do wniosków emerytalnych i rentowych,

 • wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia,

 • powiadamianie ZUS o wysokości osiągniętych zarobków przez emerytów i rencistów

po zakończeniu każdego roku,

 • wykonywanie innych prac zleconych przez głównego księgowego.


WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne,

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

 • znajomość obsługi komputera w środowisku WINDOWS (Word, Excel), programów PŁATNIK i VULCAN,

 • znajomość ustaw: o systemie ubezpieczeń społecznych, prawo o rachunkowości, Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy,

 • wiedza na temat prawa samorządowego,

 • uregulowany stosunek do służby wojskowej.


Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole,

 • komunikatywność,

 • odpowiedzialność, terminowość i rzetelność,

 • aktywność w doskonaleniu i rozwijaniu własnych umiejętności.


Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny

 • życiorys (CV)

 • kwestionariusz osobowy

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje i umiejętności,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

 • kserokopie świadectw pracy,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności,

 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

Termin składania dokumentów:

 • dokumenty przyjmowane są od dnia ogłoszenia do 15.10.2008 r.

 • o przyjęciu oferty decyduje data wpływu do Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie


Miejsce składania dokumentów:

 • osobiście w sekretariacie Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, pokój nr 3,

 • pocztą na adres: Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo,


Forma składania dokumentów:

 • w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta ds. rozliczeń ZUS”


UWAGA :

Dokumenty, które kandydat powinien złożyć muszą być kompletne i bezwzględnie własnoręcznie przez niego podpisane. Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do drugiego, decydującego, etapu konkursu.

Dodatkowych informacji udziela p. Dorota Żurek

nr tel. kontaktowego: (0-52) 382 28 10

Uwaga:

Ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone na stronie internetowej ( Biuletyn Informacji publicznej) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania kwalifikacyjne oraz informacja o wynikach naboru również będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koronowo

(www.bip.koronowo.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

metryczka


Wytworzył: Janina Zakrzewska (26 września 2008)
Opublikował: Piotr Kaminski (26 września 2008, 14:32:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2745