Ogłoszenie o konkusie na stanowisko w Gminnym Centrum Reagowania

KO/1110-4/07

Urząd Miejski w Koronowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
MŁODSZY REFERENT w Gminnym Centrum Reagowania

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:
 • pełnienie dyżurów całodobowych w Gminnym Centrum Reagowania w systemie trzyzmianowym (w tym soboty, niedziele i święta). - zgodnie z wcześniej przekazanym grafikiem miesięcznym.
 • obsługa systemu radiowego powiadamiania o napadzie i włamaniu typu „NOKTON”:
  • odbiór sygnałów,
  • poinformowanie za pomocą radiotelefonu bądź telefonu Dyżurnego w Komisariacie Policji w Koronowie, z podaniem obiektu i adresu,
  • udokumentowanie tego w zeszycie obsługi systemu „NOKTON”.
 • realizacja zadań związanych z obsługą dyżurki jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koronowie.
 • obsługa systemu alarmowania na wypadek powodzi w mieście Koronowie. koordynacja akcji ratowniczych i prewencyjnych do czasu przejęcia kierowania przez upoważnione osoby.
 • przygotowanie wstępnej analizy powstałych zagrożeń i uruchomienia działań ochronno – ratowniczych, zgodnie z ustalonymi procedurami postępowania.
 • systematyczne kontrolowanie sprawności działania systemu alarmowego ostrzegania i urządzeń łączności.
 • utrzymywanie łączności ze służbami dyżurnymi Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Powiatowych oraz Wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego.
 • obsługa kancelaryjno – organizacyjna Gminnego Zespołu Reagowania w Koronowie.
 • przygotowanie okresowych analiz i sprawozdań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 • czuwanie nad sprawnym i bezawaryjnym funkcjonowaniem sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach służby dyżurnej.
 • zachowanie w tajemnicy informacji i faktów mających związek z działalnością Gminnego Centrum Reagowania w Koronowie.
 • wykonywania innych poleceń Burmistrza Koronowa, Sekretarza Gminy bądź osoby przez nich wyznaczonej.
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 • odporność na stres,
Wymagania kwalifikacyjne:
 • wykształcenie minimum średnie preferowane wyższe kierunek Zarządzanie Kryzysowe, Obrona Cywilna lub Edukacja Obronna,
 • biegła umiejętność obsługi komputera
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów prawa samorządowego, Kodeksu postępowania administracyjnego i prawa miejscowego,
 • znajomość zagadnień z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
 • pracowitość, systematyczność, komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,odpowiedzialność
 • terminowość,samodzielność,dokładność,
Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny i C.V. - proszę podać telefon kontaktowy;
 • kwestionariusz osobowy - pobierz (53kB) pdf ;
 • kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz kwalifikacje i umiejętności; kopie świadectw pracy o ile kandydat legitymuje się stażem pracy;
 • referencje;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.);
 • zaświadczenie o niekaralności.
Termin i miejsce składania dokumentów:
 • dokumenty przyjmowane są do dnia 18 lipca 2007 r.
  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, pok. 13 (Sekretariat), w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko MŁODSZY REFERENT w Gminnym Centrum Reagowania”,
  • pocztą na adres: Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86 – 010 Koronowo z dopiskiem: „Nabór na stanowisko MŁODSZY REFERENT w Gminnym Centrum Reagowania ”,

Dodatkowych informacji udziela Joanna Maćkowiak - Stanowisko ds. Kadr i Organizacji, tel. 52 38 22 231 (2,3).


UWAGA:
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania kwalifikacyjne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koronowo (www.bip.koronowo.pl), oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w budynku przy ul. Plac Zwycięstwa 1 (parter).                                                                    BURMISTRZ
                                                            mgr Stanisław Gliszczyński

Koronowo, dnia 03.07.2007 r.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz (3 lipca 2007)
Opublikował: Joanna Maćkowiak (3 lipca 2007, 15:46:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2314