Karta usług nr 93 - WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI PRZECHOWYWANEJ W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM URZĘDU MIEJSKIEGO W KORONOWIE

OPIS USŁUGI - Udostępnianie dokumentacji z zasobu Archiwum Zakładowego w celu wglądu w akta sprawy, sporządzania notatek, wykonania kserokopii, uwierzytelnionej kserokopii lub wykonanie odpisu.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA – Zainteresowanego
 
CZAS REALIZACJI – Niezwłocznie
 
WYMAGANE DOKUMENTY - Wniosek o udostępnienie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Koronowie
 
Załączniki do wniosku:
  • dokument stwierdzający tożsamość osoby składającej wniosek,
  • dowód potwierdzający, że wnioskodawca jest stroną w postępowaniu, 
  • upoważnienie udzielone osobie składającej wniosek ( jeżeli wnioskujący działa przez pełnomocnika), 
  • opłata skarbowa od wydanych uwierzytelnionych kopii dokumentów zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 t.j.).
OPŁATY - Opłata skarbowa od poświadczeń zgodności duplikatów, odpisów, wyciągów, wypisów lub kopii – 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.
Opłata za pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania strony - 17 zł.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odmowa umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów, uwierzytelnienia takich odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
 
PODSTAWA PRAWNA
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej ,jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz.67).
  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018, poz. 217 t.j.).
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015, poz. 1743). 
  • Kodeks Postępowania Administracyjnego (art. 73). (Dz.U. 2018 r. poz. 2096 t.j.).
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Kancelaria-Biuro Podawcze, Pokój nr 1.
 
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 447, fax: +48 52 38 26 401
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe:
58 81 44 0005 2001 0000 0521 0001
 
FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Monika Lewandowska (7 sierpnia 2017)
Opublikował: Anna Gliszczyńska (8 sierpnia 2017, 16:12:10)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (16 stycznia 2019, 14:36:27)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1065