Karta usług Nr 76 - WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

OPIS USŁUGI - Postępowanie wszczyna wniosek przedsiębiorcy, a kończy wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

KOGO DOTYCZY USŁUGA - Przedsiębiorcy zamierzający prowadzić/prowadzący usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo.

CZAS REALIZACJI
- Wpis do rejestru, zmiany wpisu w rejestrze  oraz wykreślenia z rejestru dokonuje się niezwłocznie, na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. wniosek
 2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 3. oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Wpisu do rejestru, zmiany wpisu w rejestrze, wykreślenia z rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

OPŁATY

 • Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej: 50 zł *
 • Opłata skarbowa za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności:   25 zł*
 • Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej: 17 zł*
TRYB ODWOŁAWCZY - W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Koronowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA
 • art. 9b, art. 9c, 9d, art. 9e, art. 9i i art. 9j ustawy z dnia 13 września 1996 r.
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt. Dz. U. z 2016, poz. 250),
 • art. 73 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (jt. Dz. U.
  z 2015, poz. 584 ze zm.)
 • art. 4 załącznik do ustawy, część I pkt 36 ust. 9a, część I pkt 37 ust. 1, część II pkt 21 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, Plac Zwycięstwa 1, 86 – 010 Koronowo, pok. nr 7

NUMER TELEFONU I FAXU - tel. 52 382 64 42, fax 52 382 64 01

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE

Burmistrz Koronowa jest organem właściwym do dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Koronowo.
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
 Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku, gdy:
- przedsiębiorca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania przedmiotowej działalności, niezgodne ze stanem faktycznym;
- przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;
 - organ stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę;
- wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 - stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie Gminy Koronowo;
 - stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
 - stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych;
 - przedsiębiorca, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 ww. ustawy, i nie świadczy usługi odbierania odpadów komunalnych w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 ustawy, w kolejnym roku kalendarzowym nie osiągnął poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2 ustawy.
W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć Burmistrzowi Koronowa, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Michalina Szymańska (12 stycznia 2016)
Opublikował: Anna Jóźwik (20 stycznia 2016, 14:53:54)

Ostatnia zmiana: Anna Maćkowiak (8 marca 2016, 13:08:20)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 836